course-details-portlet

PK6190 - Grunnkurs i gjennomføring av prosjekter i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er rettet inn mot gjennomføring av prosjekter innen elektro, automasjon, fornybar og kraftbransjen, men vil også ha relevans for andre bransjer.

Emnet tar for seg ledelse og lederskap i prosjekter, og vil gi en innføring i bl.a. prosjektet som arbeidsform, prosjektlederrollen, interessenthåndtering, prosjektmål, prosjektmodeller, konsept- og prosjektvalg, prosjektorganisering, teamutvikling, ledelse av globale og distribuerte prosjekter, kunnskapsledelse, kommunikasjon, konflikt, håndtering av media, prosjektstyring, bærekraftig utvikling, tidligvarsling og prosjektavslutning.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

-kan identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.

- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.

- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).

- beskrive de sentrale rollene i utøvelsen av et prosjekt og samspillet mellom rollene for å oppnå suksess

- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Studenten

- kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.

- utarbeide en interessentanalyse.

- illustrere hvordan WBS kan etableres.

- håndtere interessenter og media.

- legge forholdene til rette for læring og erfaringsoverføring i og mellom prosjekter.

Generell kompetanse:

Studenten

- kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.

- vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.

- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.

- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

- bidra til at prosjektteam utvikler seg til effektive team og håndtere konflikter på en effektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med et fleksibelt undervisningsopplegg som kan tilpasses deltagernes arbeidshverdag. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Emnet består av en introduksjonssamling som kan gjennomføres enten fysisk eller digitalt, avhengig av hvor deltagerne er plassert geografisk. Deretter gjennomføres undervisningen gjennom tre moduler med nettbasert undervisningsopplegg, før emnet avsluttes med en fjerde modul. Den siste modulen vil i all hovedsak fokusere på gjennomføring og veiledning av semesteroppgaven, der studentene jobber alene eller i grupper på inntil 3 studenter. Det gjennomføres to samlinger (fysisk/digitalt) i begynnelsen og avslutningen av modul 4, i tillegg til nettbaserte veiledningstimer underveis. Det er satt opp flere nettbaserte veiledningstimer gjennom de tre første modulene.

Eksamen er en semesteroppgave, som gjennomføres i modul 4 av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse, alternativt relevant realkompetanse (krever at studenten minst er 25 år og har erfaring fra bransjen). Studentene må tilfredsstille NTNUs krav til studentopptak for å få mulighet til å tjene opp studiepoeng fra emnet.

Kursmateriell

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst" (2020)

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2021) Fagbokforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6100 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU