course-details-portlet

PG8606 - Reservoar- og produksjonsteknikk for gass

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet vil behandle utvinnings- og produksjonsteknologi for gass med følgende hovedtema:

 1. Brønnytelse beregninger med "back-pressure"-metoder som modellerer trykktap i reservoar, nærbrønner, produksjonsrør og stigerør.
 2. Gass materialbalanse beregninger med vanninnstrømning.
 3. Produksjonsnedgang.
 4. Gass brønntesting.
 5. Produksjonsoppførsel for gassfelt.
 6. Ingeniørmessige betraktninger i utbygging av gass felt.
 7. Gasskondensat reservoarer.
 8. Høytrykk gassreservoarer.
 9. Lagdelte reservoar.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal kjenne grunnleggende strømning i porøse medier og rør og generelle reservoar utvinningsprosesser, også avansert faseoppførsel.

Kunnskaper: Studentene skal forstår Darcy's lov, strømning i rør, gass materialbalanse, og omfattende bruk av gass-og-olje egenskaper.

Ferdigheter: Studentene skal forstå hvordan de kan bruke Excel og SENSOR reservoarsimulator til å behandle flyt- og materiellbalanseligninger for gass- og gasskondensat reservoarer, de bør også være i stand til å beregne faselikevektberegninger, anslå olje- og gassegenskaper for reservoar- og produksjonstekniske anvendelser.

Generell kompetanse: Studenten skal lære å løse problemer uten hjelp av utdelte løsningsforslag (gis kun gjennom "in-class" delløsninger av lærer) - det vil si å kunne stole på sin egen evne til å sjekke og å kryssjekke sitt arbeid med andre og å bruke forelesningstimene til å stille spørsmål om egne løsninger på problemer. Kritisk selv-læring er vektlagt. Selvstudie er også nødvendig for å avgjøre hvilket støttemateriale som er nødvendig for å forstå (1) forelest materiale og (2) øvinger - disse to definerer pensum.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil bli gitt som ledet selvstudium dersom det melder seg færre enn 5 studenter. Studenter som planlegger å ta emnet må gi en skriftlig anmodning til læreren ved semesterstart. Et prosjekt som tar for seg oppbygging av en geologisk og numerisk modell som beskriver et oljefelt. Simulering av forskjellige forminskningsstrategier. Optimalisering av brønn og feltproduksjon vil bli gjort, inkludert design for antall påbudte brønner, størrelse på fôringsrør, størrelse på rørledninger. Emnet foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

For å bestå emnet må studenten bestå både obligatoriske øvinger / prosjektarbeid (50 %) og avsluttende muntlig eksamen (50 %). For å få bestått kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:C.H. Whitson, 1997: Gas Engineering, notes. Golan & Whitson: Well Performance. Litteratur og elektronisk informasjon vill bli utgitt i forbindelse med forelesningene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4927 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Reservoarteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU