PG8606 - Reservoar- og produksjonsteknikk for gass

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet vil behandle utvinnings- og produksjonsteknologi for gass med følgende hovedtema:
1. Brønnytelse beregninger med "back-pressor" metoder som modellerer trykktap i reservoar, nærbrønner, produksjonsrør og stigerør.
2. Gass materialbalanse beregninger med vann innstrømning.
3. Produksjonsnedgang.
4. Gass brønntesting.
5. Produksjonsoppførsel for gass felt.
6. Ingeniørmessige betraktninger i utbygging av gass felt.
7. Gass kondensat reservoarer.
8. Høytrykk gass reservoarer.
9. Lagdelte reservoar.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal kjenne grunnleggende strømning i porøse medier og rør og generelle reservoar utvinningsprosessor, også avanserte faseoppførsel. Kunnskaper: Studentene skal forstår Darcy's lov, strømning i rør, gass materialbalanse, og omfattende bruk av gass-og-olje egenskaper. Ferdigheter: Studentene skal forstå hvordan de kan bruke Excel og SENSOR reservoarsimulator til å behandle flyt- og materiellbalanseligninger for et gass- og gasskondensat reservoarer, de bør også være i stand til å beregne faselikevektberegninger, anslå olje- og gassegenskaper for reservoar- og produksjonstekniske anvendelser. Generell kompetanse: Studenten skal lære å løse problemer uten hjelp av utdelte løsningsforslag (gis kun gjennom ”in-class” delløsninger av lærer) - det vil si å kunne stole på sin egen evne til å sjekke og å kryssjekke sitt arbeid med andre og å bruke forelesningstimene til å stille spørsmål om egne løsninger på problemer. Kritisk selv-læring er vektlagt. Selvstudie er også nødvendig for å avgjøre hvilket støttemateriale som er nødvendig for å forstå (1) forelest materiale og (2) øvinger - disse to definerer pensum.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bli gitt som ledet selvstudium dersom det melder seg færre enn 5 studenter. Studenter som planlegger å ta kurset må gi en skriftlig anmodning til læreren ved semesterstart. Et prosjekt som tar for seg oppbygging av en geologisk og numerisk modell som beskriver et oljefelt. Simulering av forskjellige forminskningsstrategier. Optimalisering av brønn og feltproduksjon vil bli gjort, inkludert design for antall påbudte brønner, størrelse på foringsrør, størrelse på rørledninger. Emnet foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske øvinger/prosjektarbeid (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:C.H. Whitson, 1997: Gas Engineering, notes. Golan & Whitson: Well Performance.
Litteratur og elektronisk informasjon vill bli utgitt i forbindelse med forelesningene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4927 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.