course-details-portlet

PG8603 - Fase-oppførsel for petroleum reservoar fluid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet vil dekke følgende emner: Prøvetaking og testing, konvensjonell og spesiell PVT-analyse, kubiske tilstandsligninger, karakterisering av heptan-pluss fraksjoner, gass/væske likevektsberegninger med bruk av tilstandsligninger. Et bredt utvalg av olje- og gass-systemer vil bli analysert i henhold til de ovenstående emner. Noe programmering og kjøring på datamaskin er nødvendig, og så vel teoretisk som praktisk rettet prosjektarbeid vil måtte utføres av hver student. Prosjektarbeidet er obligatorisk.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal kjenne grunnleggende kjemi og termodynamikk.

Kunnskaper: Studentene skal forstå bruken av tilstandsligninger og black-oil PVT og heptaner - pluss karakterisering.

Ferdigheter: Studentene skal forstå hvordan de kan bruke PhazeComp til å beregne faselikevektberegninger og viskositetsestimering.

Generell kompetanse: Studenten skal lære å løse problemer uten hjelp av utdelte løsningsforslag (gis kun gjennom "in-class" delløsninger av lærer) - det vil si å kunne stole på sin egen evne til å sjekke og å kryssjekke sitt arbeid med andre og å bruke forelesningstimene til å stille spørsmål om egne løsninger på problemer. Kritisk selv-læring er vektlagt. Selvstudie er også nødvendig for å avgjøre hvilket støttemateriale som er nødvendig for å forstå (1) forelest materiale og (2) øvinger - disse to definerer pensum.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bli gitt som ledet selvstudium dersom det melder seg færre enn 5 studenter. Studenter som planlegger å ta kurset må gi en skriftlig anmodning til læreren ved semesterstart. Forelesningene vil bli integrert med oppgaveløsninger. Emnet blir forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å bestå emnet må studenten bestå både obligatorisk prosjektarbeid (50 %) og avsluttende muntlig eksamen (50 %). For å få bestått kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Phase Behavior, SPE Monograph, C.H.Whitson and M.R.Brule: Annet skrevet materiale. Annen litteratur og elektronisk informasjon vil bli delt ut i forbindelse med emnet og forelesningene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4905 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Reservoarteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU