course-details-portlet

PED8019 - Dynamisk Literacies

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Hva vi legger i begrepet «literacy» er avhengig av hvilke teoretiske perspektiv som tas, hvilken praksis man studerer, hvilket medium som inngår i denne praksisen samt tid, sted og hvem som studeres. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom ulike prefikser som knyttes til begrepet som digital literacy, media literacy, visuell literacy, informasjons-literacy og multimedia-literacy. I dette kurset tar vi utgangspunkt i literacy forskningen relatert til digitale medier de seneste 25 årene og diskuterer spørsmål knyttet til hvordan kan vi studere literacy praksiser som beveger seg på tvers av tid og sted. Hvordan kan literacy praksiser beskrives, forklares og forstås som både spesifikt og generelt samt historisk og nytt? Kurset tar utgangspunkt i sosiokulturelle perspektiv som bygger på antagelsen at literacy er situert. Når literacy ses som situert aktualiseres samtidig begreper som deltagelse, multimodalitet og mobilitet. I kurset retter vi oppmerksomheten mot dilemmaer, spenninger og utfordringer i forståelsen av og forskningen på literacy. Dette gjør vi ved å rette fokus mot bruk av digitale medier og relaterer til nærliggende fenomener som læring, identitet og kunnskap. For å forstå literacy som både translokal, historisk samt situert diskuteres ideen om literacy som dynamisk.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Har fremragende kunnskap om både teoretiske fundament og metodologiske tilnærminger innenfor feltet digitale medier og literacy Kan formulere relevante forskningsspørsmål og bruke sine ferdigheter i studiet av digitale media literacy praksiser

Ferdigheter: Kan begrunne hensiktsmessigheten, men også kritisk vurdere, muligheter og begrensninger i forhold til bruken av literacy som tilnærming til digitale media praksier.

Generell kompetanse: Kan utøve sin forskning med faglig integritet Kan kommunisere forskning og bidra til utvikling av ny kunnskap og nye metoder innenfor feltet digitale media og literacy

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminariediskusjoner, presentasjoner og skriving av paper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Deltagelse på kursets alle deler, kurspaper og presentasjon av kurspaper. Kurspaper på 10-12 sider som leveres innen tre uker etter undervisningen er avsluttet. Paperets problemstilling skal ligge innenfor kurset rammer og forholde seg til kurslitteraturen. Paper sendes til pal.aarsand@ntnu.no. Kurset vurderes som «godkjent/ ikke-godkjent».

Forkunnskapskrav

Prioritet for kandidater som har opptak på ph.d studiet

Kursmateriell

Pensum på ca 500-600 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED8009 3.0 HØST 2020
PED8010 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU