course-details-portlet

PED8013 - Sosial konstruksjon: teori og praksis uten paper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Refleksjonsnotat
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Refleksjonsnotat 100/100

Faglig innhold

Dette phd-kurset handler om sosialkonstruksjonisme som teori og praksis. Sosialkonstruksjonismen har i økende grad blitt brukt innenfor samfunnsvitenskapen til å utvikle vitenskapsteori, teori og forskningsmetode. Et sosialkonstruksjonistisk ståsted vektlegger at virkelighet skapes gjennom relasjoner og det mennesker gjør sammen sett i lys av den sosio-kulturelle konteksten de inngår i. Dette setter fokus på samskaping av kunnskap og meningsskapende prosesser. Forskning er, som alle andre sosiale prosesser, basert på samarbeid. Dette kurset tar redegjør i dybden om hva sosialkonstruksjonisme er og hvordan kunnskap og praksiser samskapes gjennom relasjoner, språk og sosikulturelle praksiser. I tillegg vil fokus være på praktisk anvendelse av sosialkonstruksjonistiske ideer i en rekke sammenhenger, for eksempel terapi, organisasjoner, helsetjenester, lokalsamfunn og i utdanning.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om teoretiske problemstillinger innen sosial konstruksjon
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av sosialkonstruksjonistiske metoder i forsknings- og faglige utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og tolkninger basert på sosial konstruksjon innen sitt fagområde

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre sosialkonstruksjonistisk forskning og teoretiske diskusjoner
 • kan gjennomføre sosialkonstruksjonistisk forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis om sosialkonstruksjonistisk teori og metoder

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utføre sin forskning med faglig integritet i sosialkonstruksjonistisk forskning
 • kan lede komplekse tverrfaglige oppgaver og prosjekter med sosialkonstruksjonistisk forskning og teori
 • kan vurdere behovet for, initiere og drive innovasjon ved bruk av sosialkonstruksjonistisk forskning

Læringsformer og aktiviteter

Kurset blir holdt på engelsk

Dialogbasert undervisning, reflekterende team og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltakelse på undervisning

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltakelse på undervisning

Mer om vurdering

Refleksjonsnotat på 3-5 sider

Mandatory activities

Compulsory participation in teaching

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ph.d.-kandidater vil bli prioritert

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED8012 2.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Refleksjonsnotat

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Refleksjonsnotat 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Refleksjonsnotat 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU