course-details-portlet

PED8008 - Perspektiver på dannelse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

I dag har dannelse etablert seg som sentral begrep i pedagogikken; implisitt i forestillinger om levende og humane kulturer og eksplisitt i diskurser om bærekraftige moderne utdanningssystemer. Vi kan se dette i utsagn som antyder at pedagogikk først og fremst dreier seg om en velregissert utvikling av individets fysiske, sosiale, estetiske og moralske evner, og at resultatet av en slik disiplinert utvikling av hele personligheten vil være et godt dannet menneske som viser en velbalansert utvikling av alle evner: Et menneske som fullt og helt har fått realisert sine egne menneskelige egenskaper.Kurset vil med utgangspunkt i dannelsesbegrepet slik det oppstod i Tyskland i det attende århundre og eksemplifiseres gjennom dannelsesromanens utvikling av det moderne subjekt, se nærmere på hvordan begrepet på ulike måter har preget vår vestlige forståelse av pedagogikk og utdanning frem til i dag: Fra Humboldts forslag til reformer av det tyske utdanningssystemet, Kant og senere Foucaults forståelse av opplysning som et dannende prosjekt, Hegels detaljerte beskrivelser av hvordan individet utvikler seg fra et udannet stadium til en tilstand av absolutt selvbevissthet, Nietzsches forestilling om utidsmessig danning, Adornos refleksjoner om halvdannelse, Gadamers forestillinger om at dannelse bare er noe som skjer, noe som tiltaler og overrumpler oss (ved at vi heves opp til det allmenne), Habermas forståelse av danning som en viktig del av en kommunikative kompetanse, Klafkis perspektiver på kategoriale dannelse, til mer postmoderne beskrivelser av den store dannelsesfortellingen.

Læringsutbytte

Gjennom kurset ønsker man å gi grundig innføring i ulike samfunnsfilosofiske tematikker knyttet til spenningen mellom moderne og postmoderne pedagogikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops, gruppearbeid, seminar.Innlevering av paper 3 mnd. etter at kurset er avsluttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Undervisning og innlevering av paper

Kursmateriell

Litteraturliste (og kompendium) vil bli utarbeidet. Kan fås ved Pedagogisk Institutt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED8007 1.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU