course-details-portlet

PED6907 - Masteroppgave i rådgivning for barn og ungdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av en rapport fra et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres i siste del av masterstudiet. For å gi en mest mulig realistisk og anvendbar læringssituasjon, skal masteroppgaven knyttes til reelle utfordringer knyttet til rådgivning for barn og ungdom.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskap om:

 • Forskningsarbeid knyttet til rådgivning for barn og ungdom.
 • Kritisk evaluering av egen og andres forskning.
 • Etiske problemstillinger i forskning på rådgivning for barn og ungdom.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Kombinere ulike teoretiske perspektiver på rådgivning.
 • Videreutvikle problemstillinger til gjennomførbare forskningsprosjekt.
 • Variere selvstendig mellom ulike metodiske tilnærminger til forskning.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig arbeid.
 • Kritisk vurdere fruktbar teori som redskap for arbeidet.
 • Integrere egnet forskningsmetode og trekke holdbare konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Tildeling av individuell veileder. Veiledninger underveis i masterløpet etter avtale med veileder. Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder fra Institutt for pedagogikk og livslang læring. I noen tilfeller kan det være aktuelt med biveileder.

Veilederen skal:

 • Gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstilling
 • Gi hjelp og orientering i faglitteraturen
 • Drøfte og vurdere hypoteser og metoder
 • Drøfte resultater og tolkning av disse
 • Drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av oppgaven
 • Passe at forskningsetiske retningslinjer overholdes

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk veiledning

Mer om vurdering

Innlevering av skriftlig masteroppgave og muntlig eksamen i etterkant av innlevert oppgave. Det kan oppstå justeringer i karaktersetting i tilknytning til muntlig eksamen.

Masteroppgaven kan utføres:

 1. Individuelt
 2. I gruppe med individuell bedømmelse

Oppgaveform 2 kan studenter velge hvis de selv setter sammen gruppen, og faglærer for oppgaven godtar det. Ved utførelse i gruppe skal studentene på forhånd inngå skriftlig avtale om forholdet. Avtalepartene er studentene i gruppen og veileder(e). Det benyttes særskilte avtaleformular.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått Rådgivning 1 og 2, samt metodeemner og prosjektutviklingsemne.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU