course-details-portlet

PED6040 - Interkulturell pedagogikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Interkulturell pedagogikk tar utgangspunkt i fellesskolen som viktig inkluderingsarena. Utdanningspolitiske bestemmelser, likeverdsprinsippet og likeverdig opplæring utgjør en sentral kontekstuell ramme. Etiske og verdiladede problemstillinger knyttet til tilhørighet, flerspråklighet, flerkulturell oppvekst, anerkjennelse, relasjoner, interkulturell kommunikasjon/veiledning og sosialisering blir vektlagt. Emnet vektlegger kunnskap om forhold som skaper, forsterker og reproduserer sosiale forskjeller og psykososiale vansker, atferdsvansker og utenforskap i skolen. Interkulturell pedagogikk vektlegger kunnskap om tilpasset opplæring, pedagogisk tilrettelegging og utredningsprosesser i mangfoldige skolekontekster. Hovedmålet er profesjonsutøvere med etisk og kulturell selvinnsikt, selvbevissthet, evne til kritisk refleksjon og nyskaping i møte med etiske dilemmaer, verdikonflikter og interkulturelle møter. Modulen bygger på et helhetlig og interkulturelt pedagogisk grunnsyn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har inngående innsikt i kritiske perspektiver på interkulturell kommunikasjon, flerkulturell oppvekst, flerspråklighet, tilhørighet, kommunikasjon og relasjoner i mangfoldige pedagogiske kontekster
 • Har inngående kunnskap om yrkes- og profesjonsutøvelse i interkulturelle kontekster.
 • Har kunnskap om integrering, inkludering, forskjell, likeverd, utenforskap og privilegier i pedagogiske kontekster

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan analysere synlige og usynlige forskjellskapende mekanismer med hensyn til elevmangfold, ulikheter i oppvekstsvilkår og likeverdig opplæring
 • Kan anvende kritisk refleksivitet om egen forforståelse og posisjon og anvende innsikten i samhandling med elever, foresatte og samarbeidspartnere

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan analysere hverdagsprosesser for å skape bevissthet om muligheter for dialog og samhandling med elever, foreldresamarbeid og i tverrfaglig samarbeid
 • Kan utforske komplekse situasjoner og problemstillinger i praksisfeltet og bidra med nytenkning i møte med mangfold i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Tre samlinger á 2-3-2- dager. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Kritisk refleksjon av praksiserfaringer og problemorientert læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav.

To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis knyttet opp til teori inngår i emnet. Disse vurderes til bestått/ikke bestått og responsarbeid foregår både nettbasert på Blackboard og på seminarene i samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Refleksjonsnotat
 • Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala Individuell hjemmeeksamen - prosessuell fagtekst. Krakterskala: A-F

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Interkulturell pedagogikk (KMANG)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Kandidaten må ha ett av følgende fullførte utdanningsløp:

 • gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen og lektorutdanning
 • bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, førskolepedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi.
 • cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene
 • bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.
 • annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, førskolelærer, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning).
 • institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU