course-details-portlet

PED6040 - Perspektiver på mangfold og inkludering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i teoretiske perspektiver på sosiale og strukturelle forhold som skaper,forsterker eller reduserer marginalisering og utenforskap. Skolen som inkluderingsarena blir belyst i et historisk og politisk perspektiv. Hovedmålet er å utvikle profesjonsutøverens kritiske refleksivitet i møte med utfordringer og muligheter i praksis. Emnet bygger på en interseksjonell forståelse av mangfold, som inkluderer hvordan blant annet etnisitet, klasse, kjønn, seksualitet, funksjonsevne og generasjon samspiller.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten
- Har avansert forståelse av begrepene mangfold, integrering og inkludering i relasjon til læring, utdanning og samfunnsmesige utviklingstrekk
- Har inngående innsikt i ulike teoretiske perspektiver på interseksjonalitet, makt, privilegier, diskriminering og utenforskap.
- Har avansert kunnskap om ulike forståelser av barndom, barneoppdragelse og familieliv.
- Har inngående kunnskap om hvordan globalisering, migrasjon og transnasjonalisme innvirker på identitetsdannelse, marginalisering og tilhøringhet.

Ferdigheter:
Studenten
- Kan forholde seg kritisk til forholdet mellom samfunnets idealer for skolen, skolens mandat, sosiale relasjoner og pedagogiske praksiser.
- Kan analysere synlige og usynlige maktmekanismer i forhold til elevmangfold, ulikheter i oppvekstvilkår og samfunnsmessige trender.
- Kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvend disse i utviklingsarbeid, for å fremme inkluderingsprosesser i skole og nærmiljø.
- Kan anvende kritisk refleksivitet om egen forforståelse og maktposisjon og anvende innsikten i samhandling med elever, foresatte og samarbeidspartnere.

Generell kompetanse:
Studenten
- Har innsikt i yrkes-og profesjonsetiske problemestillinger i møte med mangfold.
- Kan analysere hverdagsprosesser for å skape bevisshet om muligheter for dialog og samhandling med elever, foresatte og i tverrfaglig samarbeid.
- Kan utforske komplekse situasjoner og problemstillinger i praksisfeltet og bidra med nytenkning og innovasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer:
Tre samlinger a 2-3-2 dager. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert og refleksi læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærerer i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis knyttet opp til teori som inngår i emnet. Disse vurderes til bestått/ikke bestått og responsarbeid foregår både nettbasert på Blackboard og på seminarene i samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Refleksjonsnotat
  • Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala
Individuell hjemmeeksamen - prosessuell fagtekst. Krakterskala: A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Mangfoldskompetanse (KMANG)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Kandidaten må ha ett av følgende fullførte utdanningsløp:
- Bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, førskolepedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi.
- Cand.mag.grad innenfor de overnevnte fag.
- Gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanning.
- Bacheorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
- Annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks sosionom, vernepleier, ergoterapaut, førskolelærer, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning).
- Institusjonen kan i enkelte tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis er likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU