course-details-portlet

PED6039 - Karriererådgivning og livsmestring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet introduserer ulike teoretiske perspektiver på karriererådgivning og hvordan dette kan legge til rette for barn og ungdoms opplevelse av livsmestring. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til hvordan karriererådgivning kan myndiggjøre barn og ungdommer. Emnet vil legge spesielt vekt på teori om hvordan man kan legge til rette for utvikling av selvinnsikt, valgkompetanse og refleksjon over hvordan livsbetingelser og ulike forutsetninger påvirker valg av utdanning og yrke. Praktiske aktiviteter vil blant annet bli knyttet opp til faget utdanningsvalg i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har inngående kunnskap om:
- teoretiske perspektiver på karriererådgivning og livsmestring.
- endringer i samfunnets utdannings-, yrkes- og arbeidsliv-strukturer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
- individuelle og samfunnsmessige faktorer med betydning for utdannings- og yrkes-valg (for eksempel sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn og etnisitet).

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- kombinere ulike metoder og teknikker i karriererådgivning.
- videreutvikle egen evne til å fasilitere barn og ungdoms selvinnsikt, valgkompetanse og selvreguleringsevne.
- kritisk anvende teoretiske perspektiver som beskriver hvordan elevenes forutsetninger og bakgrunn påvirker muligheter innen utdanning og skole.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- analysere utfordringer og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker karrierevalg i den flerkulturelle skolen.
- kritisk vurdere ulike karriererådgivningsverktøy.
- integrere karriererådgivning på både individ-, gruppe- og system-nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Tre samlinger á 2-3-2- dager. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og video-opptak av egen karriereveiledning. Erfaringsbasert og refleksiv læring inngår i studiet.

To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som karriereveileder knyttet opp til teori inngår i emnet. Bruk av video-opptak av egen karriereveiledning inngår som en del av arbeidskravene. Disse vurderes bestått/ikke bestått og responsarbeidet foregår nettbasert, på Blackboard, mellom samlingene.


Obligatoriske aktiviteter

  • 2 arbeidskrav
  • 3 samlinger

Mer om vurdering

14 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt problemstilling, basert på arbeidskrav 1 og arbeidskrav 2 i lys av teori på pensum. 10-12 s (TNR skriftstørrelse 12. 1 1/2 linjeavstand). Referanser til kilder skal være i samsvar med vanlige krav til fagtekster. Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger (minimum 80% oppmøte) og godkjent arbeidskrav. Karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU