course-details-portlet

PED6039 - Karriereveiledning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet introduserer ulike teoretiske perspektiver på karriereveiledning og hvordan dette kan legge til rette for barn og ungdoms opplevelse av livsmestring. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til hvordan karriereveiledning kan myndiggjøre barn og ungdommer. Emnet vil legge spesielt vekt på teori om hvordan man kan legge til rette for utvikling av selvinnsikt, valgkompetanse og refleksjon over hvordan livsbetingelser og ulike forutsetninger påvirker valg av utdanning og yrke. Praktiske aktiviteter vil blant annet bli knyttet opp til faget utdanningsvalg i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har inngående kunnskap om:

 • teoretiske perspektiver på karriereveiledning og livsmestring.
 • endringer i samfunnets utdannings-, yrkes- og arbeidsliv-strukturer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • ndividuelle og samfunnsmessige faktorer med betydning for utdannings- og yrkes-valg (for eksempel sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsnedsettelse, kjønn og etnisitet).

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kombinere ulike metoder og teknikker i karriereveiledning.
 • videreutvikle egen evne til å veilede barn og ungdom for økt selvinnsikt og valgkompetanse.
 • kritisk anvende teoretiske perspektiver som beskriver hvordan elevenes forutsetninger og bakgrunn påvirker muligheter innen utdanning og skole.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere utfordringer og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker karrierevalg i den flerkulturelle skolen.
 • kritisk vurdere ulike karriereveiledningsverktøy.
 • integrere kunnskaper og ferdigheter om livsmestring og karriereveiledning på både individ-, gruppe- og system-nivå.

Læringsformer og aktiviteter

 • Tre samlinger á 2-3-2- dager.
 • Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case.
 • Erfaringsbasert og refleksiv læring inngår i studiet.
 • To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som karriereveileder knyttet opp til teori inngår i emnet. Disse vurderes bestått/ikke bestått og responsarbeidet foregår nettbasert, på Blackboard, mellom samlingene.
 • Emnet kan bli avlyst eller endret dersom det er for få søkere

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 samlinger
 • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

14 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen over oppgitt problemstilling, basert på arbeidskrav 1 og arbeidskrav 2 i lys av teori på pensum. 10-12 s (TNR skriftstørrelse 12. 1 1/2 linjeavstand). Referanser til kilder skal være i samsvar med vanlige krav til fagtekster. Eksamenskrav: Deltakelse på samlinger (minimum 80% oppmøte) og godkjent arbeidskrav. Karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 2 (KRÅD2)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU