course-details-portlet

PED6038 - Tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet introduserer kunnskap om tverrfaglig og tverrkontekstuelt samarbeid og relasjonskompetanse i og utenfor skolen. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til foresatte-rådgivning, samhandling mellom flere yrkesgrupper, og på tvers av kontekster. Emnet vil spesielt vektlegge utvikling av muligheter for endrings- og utviklingsarbeid for å ivareta barn og ungdoms interesser og behov.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Teoretiske perspektiver på tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse.
 • Individuelle og samfunnsmessige faktorer som hemmer og fremmer samarbeid og koordinering av tjenester til barn og ungdom.
 • Egne atferdspreferanser og strategier i samarbeidsrelasjoner.

Ferdigheter:

 • Selvstendig vurdere og anvende hensiktsmessige ressurser i tverrfaglige samarbeid i skolen og andre pedagogiske kontekster.
 • Gjennomføre og evaluere eget og andres bidrag i tverrfaglige samarbeid.
 • Videreutvikle system-rettet rådgivning og helhetlig samhandling med eksterne samarbeidspartnere og barn og ungdoms foresatte.

Generell kompetanse:

 • Kritisk reflektere over egne holdninger og egen atferd i møte med andre i tverrfaglig samarbeid.
 • Analysere utfordringer og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker relasjonskompetansen og tverrfaglig samarbeid i skolen og andre pedagogiske kontekster.
 • Integrere tverrfaglig samarbeid på både individ-, gruppe- og system-nivå for å ivareta barn og ungdoms behov.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, dialoger, samarbeidsøvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert læring inngår i studiet, med hovedfokus på samarbeidsrelasjoner og samarbeidsmuligheter i mangfoldige kontekster. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 arbeidskav

Mer om vurdering

Eksamen: Oppgave.og muntlig eksamen

Obligatorisk aktivitet:

To obligatoriske skriftlige arbeidskrav der studentene reflekterer over praktiske erfaringer i lys av teori om tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse i komplekse kontekster. Disse vurderes til bestått/ikke bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 1 (KRÅD1)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED6037 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
25.05.2023

Innlevering
08.06.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU