course-details-portlet

PED6038 - Tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 60/100
Muntlig eksamen 40/100

Faglig innhold

Emnet introduserer kunnskap om tverrfaglig og tverrkontekstuelt samarbeid og relasjonskompetanse i og utenfor skolen. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til foresatte-rådgivning, samhandling mellom flere yrkesgrupper, og på tvers av kontekster. Emnet vil spesielt vektlegge utvikling av muligheter for endrings- og utviklingsarbeid for å ivareta barn og ungdoms interesser og behov.

Læringsutbytte

Kunnskap:
-teoretiske perspektiver på tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse.
-individuelle og samfunnsmessige faktorer som hemmer og fremmer samarbeid og koordinering av tjenester til barn og ungdom.
-egne atferdspreferanser og strategier i samarbeidsrelasjoner.

Ferdigheter:
-selvstendig vurdere og anvende hensiktsmessige ressurser i tverrfaglige samarbeid i skolen og andre pedagogiske kontekster.
-gjennomføre og evaluere eget og andres bidrag i tverrfaglige samarbeid.
-videreutvikle system-rettet rådgivning og helhetlig samhandling med eksterne samarbeidspartnere og barn og ungdoms foresatte.

Generell kompetanse:
-kritisk reflektere over egne holdninger og egen atferd i møte med andre i tverrfaglig samarbeid.
-analysere utfordringer og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker relasjonskompetansen og tverrfaglig samarbeid i skolen og andre pedagogiske kontekster.
-integrere tverrfaglig samarbeid på både individ-, gruppe- og system-nivå for å ivareta barn og ungdoms behov.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, dialoger, samarbeidsøvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfaringsbasert læring inngår i studiet, med hovedfokus på samarbeidsrelasjoner og samarbeidsmuligheter i mangfoldige kontekster. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

To obligatoriske skriftlige arbeidskrav der studentene reflekterer over praktiske erfaringer i lys av teori om tverrfaglig samarbeid og relasjonskompetanse i komplekse kontekster. Disse vurderes til bestått/ikke bestått

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 2 (KRÅD2)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED6037 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU