course-details-portlet

PED6036 - Sosialpedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet introduserer en helhetlig forståelse av sosialpedagogikk i en mangfoldig og flerkulturell skole. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til skolen som inkluderingsarena. Emnet vektlegger kritisk refleksjon om sosial ulikhet og fattigdom, forholdet mellom samfunnets idealer for skolen, skolens mandat, sosiale relasjoner og pedagogiske praksiser. Emnet vil spesielt vektlegge utvikling av profesjonell kompetanse knyttet til endringsarbeid og antidiskriminerende og sosialpedagogisk arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

 • teori og praksis rundt endrings- og utviklingsarbeid knyttet til sosialpedagogiske prinsipper og praksis.
 • kritisk pedagogikk og antidiskriminerende perspektiver
 • ekskluderings- og inkluderingsmekanismer i skolen og samfunnet.
 • hvordan relasjonskompetanse kan fremme inkludering, fellesskap, empati og tilhørighet i flerkulturelle skoler og klasserom

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kombinere innsatser av betydning for sosial tilhørighet og mestring på individ-, gruppe- og system-nivå.
 • videreutvikle egen evne til å inngå, vedlikeholde og skape anerkjennende relasjoner med ulike grupper barn og ungdom.
 • kan anvende ulike metoder knyttet til sosialpedagogisk arbeid i en mangfoldig skole.
 • kan analysere synlige og usynlige maktmekanismer i forhold til elevmangfold og ulikheter i oppvekstsvilkår

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • kritisk vurdere hvordan barn og ungdoms individuelle egenskaper og sosiale kontekster påvirker deres psykosoiale læring og utvikling
 • Kan gjøre etiske vurderinger med hensyn til spesialpedagogisk arbeid
 • analysere og anvende kunnskap om interkulturell kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og prosessarbeid knyttet til gjennomføring av en sosialpedagogisk aksjon.
 • Erfaringsbasert læring inngår i studiet.
 • Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på Blackboard.
 • To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis og gjennomfører en sosialpedagogisk aksjon. Arbeidskravene vurderes som bestått/ikke bestått.
 • Emnet kan bli avlyst eller endret dersom det er få søkere

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre samlinger
 • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å avlegge eksamen:

 • Godkjent oppmøte på alle samlinger (min 80%)
 • Godkjente arbeidskrav
 • Avsluttende eksamen: Prosessuell eksamensrapport der studentene utvikler, redegjør og drøfter en sosialpedagogisk aksjon ved egen arbeidsplass

Karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 2 (KRÅD2)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Minst 2 års relevant arbeidserfaring

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6252 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU