course-details-portlet

PED6036 - Sosialpedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet introduserer en helhetlig forståelse av sosialpedagogikk i en flerkulturell skole. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til skolen som inkluderingsarena. Emnet vektlegger kritisk refleksjon til forholdet mellom samfunnets idealer for skolen, skolens mandat, sosiale relasjoner og pedagogiske praksiser. Emnet vil spesielt vektlegge utvikling av profesjonell kompetanse knyttet til antidiskriminerende og frigjøringspedagogikk i sosialpedagogisk arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

 • teori og praksis rundt endrings- og utviklingsprosesser knyttet til sosialpedagogiske prinsipper og praksis.
 • kritisk pedagogikk og antidiskriminerende undervisning
 • ekskluderings- og inkluderingsmekanismer i skolen og samfunnet.
 • hvordan tilstedeværelse kan fremme inkludering, fellesskap, empati og tilhørighet i flerkulturelle skoler og klasserom

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • kombinere innsatser knyttet til betydning av sosial tilhørighet og mestring på individ-, gruppe- og system-nivå.
 • videreutvikle egen evne til å inngå, vedlikeholde og skape anerkjennende relasjoner med ulike grupper barn og ungdom.
 • variere mellom ulike metoder og teknikker knyttet til sosialpedagogisk arbeid i en flerkulturell skole.
 • kan analysere synlige og usynlige maktmekanismer i forhold til elevmangfold og ulikheter i oppvekstsvilkår

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere hvordan egne tanker, følelser og atferd påvirker møter med barn og ungdom gjennom perspektiver på tilstedeværelse og sosialpedagogisk teori.
 • kritisk vurdere hvordan barn og ungdoms individuelle egenskaper og sosiale kontekst påvirker deres psykososiale læring og utvikling.
 • analysere og anvendekunnskap om interkulturell kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

 • Tre samlinger á 2-3-2- dager.
 • Forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og prosessarbeid knyttet til gjennomføring av en sosialpedagogisk aksjon.
 • Erfaringsbasert læring inngår i studiet.
 • Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på Blackboard.
 • To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis og gjennomfører en sosialpedagogisk aksjon. Arbeidskravene vurderes som bestått/ikke bestått.
 • Emnet kan bli avlyst eller endret dersom det er få søkere

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre samlinger
 • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

Prosessuell eksamensrapport der studentene utvikler, redegjør og drøfter en sosialpedagogisk aksjon ved egen arbeidsplass.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 2 (KRÅD2)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SKOLE6252 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU