course-details-portlet

PED6031 - Rådgivning i et mangfoldig samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet introduserer masterstudiets grunnperspektiv på rådgivning, utviklingstrekk i samfunnet, og konsekvenser for rådgivningsfeltet både i og utenfor skolekonteksten. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til rådgivning på individ, gruppe- og systemnivå. Emnet vil legge spesielt vekt på betydning av selvinnsikt, relasjon, oppmerksomt nærvær, kommunikasjonsferdigheter og profesjonsetiske problemstillinger i rådgivning i et teknologisk og flerkulturelt samfunn. Ulike perspektiver på mangfold blir sett i sammenheng med skapelsen av barn og ungdoms identitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har avansert kunnskap om:

 • teoretiske tilnærminger til rådgivning av barn og ungdom.
 • hvordan mangfold og flerkulturalitet påvirker barn og ungdoms inkludering.
 • profesjonsetiske perspektiver på rådgivning.
 • Betydning av profesjonsutøverens tilstedeværelse for utvikling av selvinnsikt og empati

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere og kombinere ulike metoder og teknikker i sin rådgivning.
 • videreutvikle og analysere egen praksis som rådgiver.
 • analysere eksisterende teorier om kommunikasjon og samspill i refleksjon over egen praksis i flerkulturelle kontekster.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • kritisk vurdere hvordan ulike sosiale kontekster og kategorier påvirker elevene.
 • integrere ulike teoretiske tilnærminger til sin rådgivningspraksis.
 • utvikle selvinnsikt og bevissthet om egen rolle og funksjon i møte med elever fra ulike kontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfarings basert og refleksiv læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav. To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som rådgiver/veileder knyttet opp til teori inngår i emnet. Disse vurderes til bestått/ikke bestått og responsarbeid foregår både nettbasert på Blackboard og i samlingene.

Dette emnet undervises i samarbeid med PED611, Rådgivning og veiledning for PPT som er en del av Erfaringsbasert master i pedagogisk psykologisk rådgivning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre samlinger
 • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å avlegge eksamen:

 • Godkjent oppmøte på alle samlinger (min 80%)
 • 2 refleksjonsoppgaver som mellomarbeid mellom samlingene. Disse oppgavene er obligatoriske aktiviteter som blir vurdert godkjent-ikke godkjent
 • Avsluttende eksamen: Prosessuell fagtekst/semesteroppgave

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 1 (KRÅD1)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Rådgivning for lærere (FJRÅDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
10.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU