course-details-portlet

PED6031 - Rådgivning i et mangfoldig samfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet introduserer masterstudiets grunnperspektiv på rådgivning, utviklingstrekk i samfunnet, og konsekvenser for rådgivningsfeltet både i og utenfor skolekonteksten. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til rådgivning på individ, gruppe- og systemnivå. Emnet vil legge spesielt vekt på betydning av selvinnsikt, relasjon, tilstedeværelse, kommunikasjonsferdigheter og profesjonsetiske problemstillinger i rådgivning i et mangfoldig, teknologisk og flerkulturelt samfunn, samt en introduksjon av perspektiver på mangfold hvor klasse, kjønn og etnisitet blir sammenvevd i skapelsen av barn og ungdoms identitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har avansert kunnskap om:
-teoretiske tilnærminger til rådgivning av barn og ungdom.
-hvordan mangfold, inkludering og flerkulturalitet påvirker barn og ungdoms inkludering og livsmestring.
-profesjonsetiske perspektiver på rådgivning.
-Betydning av profesjonsutøverens tilstedeværelse for utvikling av selvinnsikt og empati

Ferdigheter
Kandidaten kan:
-analysere og kombinere ulike metoder og teknikker i sin rådgivning.
-videreutvikle og analysere egen praksis som rådgiver gjennom stadig forbedret selvobservasjon, selvinnsikt og selvreguleringsevne.
-analysere eksisterende teorier om kommunikasjon og samspill i refleksjon over egen praksis i flerkulturelle kontekster.

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
-kritisk vurdere hvordan ulike sosiale kontekster og kategorier påvirker elevenes selvoppfatning, inkludering og livsmestring.
-integrere ulike teoretiske tilnærminger til sin rådgivningspraksis på selvstendig vis.
-utvikle selvinnsikt og bevissthet om egen rolle og funksjon i møte med elever fra ulike kontekster og kulturer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises annenhver år (kun i oddetallsår, eks. 2017, 2019, 2021 etc).

Tre samlinger á 2-3-2- dager. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfarings basert og refleksiv læring inngår i studiet.
Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav.

To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som rådgiver/veileder knyttet opp til teori inngår i emnet. Disse vurderes til bestått/ikke bestått og responsarbeid foregår både nettbasert på Blackboard og i samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tre samlinger
  • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen – prosessuell fagtekst.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 1 (KRÅD1)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU