course-details-portlet

PED6031 - Rådgivning i et mangfoldig samfunn

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet introduserer masterstudiets grunnperspektiv på rådgivning, utviklingstrekk i samfunnet, og konsekvenser for rådgivningsfeltet både i og utenfor skolekonteksten. Dette innebærer fordypning i teori og praksis knyttet til rådgivning på individ, gruppe- og systemnivå. Emnet vil legge spesielt vekt på betydning av selvinnsikt, relasjon, oppmerksomt nærvær, kommunikasjonsferdigheter og profesjonsetiske problemstillinger i rådgivning i et teknologisk og flerkulturelt samfunn. Ulike perspektiver på mangfold blir sett i sammenheng med skapelsen av barn og ungdoms identitet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har avansert kunnskap om:

 • teoretiske tilnærminger til rådgivning av barn og ungdom.
 • hvordan mangfold og flerkulturalitet påvirker barn og ungdoms inkludering.
 • profesjonsetiske perspektiver på rådgivning.
 • Betydning av profesjonsutøverens tilstedeværelse for utvikling av selvinnsikt og empati

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • analysere og kombinere ulike metoder og teknikker i sin rådgivning.
 • videreutvikle og analysere egen praksis som rådgiver.
 • analysere eksisterende teorier om kommunikasjon og samspill i refleksjon over egen praksis i flerkulturelle kontekster.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • kritisk vurdere hvordan ulike sosiale kontekster og kategorier påvirker elevene.
 • integrere ulike teoretiske tilnærminger til sin rådgivningspraksis.
 • utvikle selvinnsikt og bevissthet om egen rolle og funksjon i møte med elever fra ulike kontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises annenhver år (kun i oddetallsår, eks. 2017, 2019, 2021 etc). Tre samlinger á 2-3-2- dager. Læringsformene består av forelesninger, dialoger, praktiske øvelser, arbeid med case og gruppeprosesser. Erfarings basert og refleksiv læring inngår i studiet. Mellom samlingene deltar studenter og lærere i nettbasert responsarbeid på bakgrunn av obligatoriske arbeidskrav. To obligatoriske arbeidskrav der studentene reflekterer over egen praksis som rådgiver/veileder knyttet opp til teori inngår i emnet. Disse vurderes til bestått/ikke bestått og responsarbeid foregår både nettbasert på Blackboard og i samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre samlinger
 • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen – prosessuell fagtekst.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Rådgivning 1 (KRÅD1)
Rådgivning for barn og ungdom (MRÅDBU)
Årsstudium i rådgivning - videreutdanning for lærere (FJRÅDVUÅ)

Forkunnskapskrav

Samme opptakskrav som til fagdelen i programmet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU