course-details-portlet

PED6018 - Sakkyndig vurdering og forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Målgruppe: Tilsatte i PP-tjenesten. Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester hvis ledig plass.

Faglig innhold:

Tema 1: Sakkyndighet, spesialundervisning og tilpasset opplæring i barnehage og skole (3 dager )

Veiledere for spesialundervisning/spes ped hjelp

- Tilpasset opplæring og spesialundervisning
- Sakkyndighetsrollen: Fra kartlegging, til tiltak og evaluering
- Arbeid med sakkyndighetsmal
- Perspektiver på tilpasset opplæring og spesialundervisning –
- Systemrettet arbeid

Tema 2: Lovverk og forvaltning og etikk (3 dager)

- Praksis i tråd med forvaltningsloven med betydning for PPT-arbeid
- Opplæringsloven, barnehageloven , friskoleloven og forvaltningsloven
- Sakkyndig vurdering og IOP som verktøy og rettsdokument
- Taushetspliktregulering
- Brukermedvirkning
- Fra bekymring til handling- etiske utfordringer

Tema 3: PPT’s rolle og identitet (2 dager)

Profesjonskunnskap

- PPT profesjon og identitet
- Hva er PP-rådgiverens rolle? PPT’s rolle ift systemarbeid på barnehagene og skolene, kompetanse i krysspress?
- Helhetlig tenkning i kommunen
- Forvaltningsorganer: Myndighet og mulighet
- Individet i system

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:

- Studentene har særlig kunnskap om PPT`s rolle, funksjon og identitet.
- Studentene har inngående kunnskap om sakkyndighet, relevante bestemmelser i lovverk, taushetspliktreguleringer og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage.
- Studentene har kunnskap om sammenhengen mellom skolens forvaltningsområde og PPT’s veilednings- og sakkyndighetsarbeid

Ferdigheter:

- Studenten har høyt utviklet profesjonsidentitet og profesjonsetikk
- Studenten har analytiske ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPT’s profesjonsutøvelse knyttet til sakkyndighetsarbeidet.
- Studentene må ha observasjons- og kartleggingskompetanse.
- Studentene kan anvende kunnskap om sakkyndighet, lovverk og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage

Generell kompetanse:

- Studentene kan i særlig grad bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å videreutvikle og opprettholde tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø.
- Studentene kan utrede, analysere, planlegge og begrunne relevante tiltak sett i lys av ordinære opplæring/utvikling og spesialundervisning/spes ped hjelp.
- Studenten kan bidra til kunnskaps- og praksisutvikling ut over grunnleggende kunnskap innen relevant lovverk, forvaltning og sakkyndig arbeid.
- Studenten har økt kompetanse i utøvelse av PP-tjenesten sine kjerneoppgaver på sakkyndighetsområdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på minimum 80% av forelesningene
  • Innlevering av egen sakkyndig vurdering før samling 1
  • Innlevering av ny sakkyndig vurdering etter ny mal før samling 2
  • Innlevering av videreutviklet sakkyndig vurdering etter mal
  • Deltakelse på alle tre samlinger

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen:

Alle deltakerne skal utarbeide sakkyndige tilrådninger med utgangspunkt i egen praksis og etter en mal.Dette blir gjennomgått på første samling og det vil bli gitt veiledning underveis. I tillegg legges det ut informasjon på Blackboard.

Det inngår tre arbeidskrav i emnet:

Arbeidskrav 1: Deltakerne sender inn en sakkyndig tilråding før første samling (forkrav). (Mal for sakkyndig tilråding presenteres på 1. samling). Det gis tilbakemelding på innsendt sakkyndig tilråding i løpet av 1. samling. Tilbakemeldingen relateres til ny mal.

Arbeidskrav 2: Deltakerne sender inn ny sakkyndig tilråding i forhold til mal. Det gis en frist for innsending før andre samling. På samling to går man i felleskap igjennom den innsendte sakkyndige tilrådingen og arbeider videre på samlingen.

Arbeidskrav 3: Deltakerne leverer også en sakkyndig tilråding/vurdering til tredje samling og arbeider på samme måte på samling tre som på samling to.

Studenten må ha deltatt på minst 80 % av forelesningene. Tilstedeværelse på samtlige tre samlinger kreves.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav/opptakskrav:

Opptakskravene er som følger:

Enten bachelor med fordypning i pedagogikk
Eller gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga.
Eller bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning
Eller bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning
Eller 3-årig faglærerutdanning
Eller bachelor med fordypning i psykologi
Eller tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY6022 15.0 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU