course-details-portlet

PED6018 - Sakkyndig vurdering og forvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Målgruppe: Tilsatte i PP-tjenesten. Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester hvis ledig plass.

Faglig innhold:

Tema 1: Sakkyndighet, spesialundervisning og tilpasset opplæring i barnehage og skole (3 dager )

 • Veiledere for spesialundervisning/spes ped hjelp
 • Tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • Sakkyndighetsrollen: Fra kartlegging, til tiltak og evaluering
 • Arbeid med sakkyndighetsmal
 • Perspektiver på tilpasset opplæring og spesialundervisning -
 • Systemrettet arbeid

Tema 2: Lovverk og Forvaltning og etikk (3 dager)

 • Praksis i tråd med forvaltningsloven med betydning for PPT-arbeid
 • Opplæringsloven, barnehageloven , friskoleloven og forvaltningsloven
 • Sakkyndig vurdering og IOP som verktøy og rettsdokument
 • Taushetspliktregulering
 • Brukermedvirkning
 • Fra bekymring til handling- etiske utfordringer

Tema 3: PPT’s rolle og identitet (2 dager)

 • Profesjonskunnskap
 • PPT profesjon og identitet
 • Hva er PP-rådgiverens rolle? PPT’s rolle ift systemarbeid på barnehagene og skolene.
 • Helhetlig tenkning i kommunen
 • Forvaltningsorganer: Myndighet og mulighet
 • Individ i systemarbeid.

Læringsutbytte

Læringsmål

Etter å ha fullført emnet Forvaltning og sakkyndighet skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Studentene har særlig kunnskap om PPT`s rolle, funksjon og identitet.
 • Studentene har inngående kunnskap om sakkyndighet, relevante bestemmelser i lovverk, taushetspliktreguleringer og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage.
 • Studentene har kunnskap om sammenhengen mellom skolens forvaltningsområde og PPT’s veilednings- og sakkyndighetsarbeid

Ferdigheter:

 • Studenten har høyt utviklet profesjonsidentitet og profesjonsetikk
 • Studenten har analytiske ferdigheter og handlingskompetanse i forhold til PPT’s profesjonsutøvelse knyttet til sakkyndighetsarbeidet.
 • Studentene må ha observasjons- og kartleggingskompetanse.
 • Studentene kan anvende kunnskap om sakkyndighet, lovverk og forvaltningspraksis knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogisk arbeid i skole og barnehage

Generell kompetanse:

 • Studentene kan i særlig grad bidra til at barnehagen og skolen får mer relevant og høgt kvalifisert bistand til å videreutvikle og opprettholde tilpassede utviklings- og læringstilbud i et inkluderende miljø.
 • Studentene kan utrede, analysere, planlegge og begrunne relevante tiltak sett i lys av ordinære opplæring/utvikling og spesialundervisning/spes ped hjelp.
 • Studenten kan bidra til kunnskaps- og praksisutvikling ut over grunnleggende kunnskap innen relevant lovverk, forvaltning og sakkyndig arbeid.
 • Studenten har økt kompetanse i utøvelse av PP-tjenesten sine kjerneoppgaver på sakkyndighetsområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Tre samlinger

Alle deltakerne skal utarbeide sakkyndige tilrådninger med utgangspunkt i egen praksis og etter en mal. Dette blir gjennomgått på første samling og det vil bli gitt veiledning underveis. I tillegg legges det ut informasjon på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Sakkyndig tilråding del 1
 • Sakkyndig tilråding del 2
 • Sakkyndig tilråding del 3
 • 80% deltakelse på forelesning

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen: Alle deltakerne skal utarbeide sakkyndige tilrådninger med utgangspunkt i egen praksis og etter en mal.Dette blir gjennomgått på første samling og det vil bli gitt veiledning underveis. I tillegg legges det ut informasjon på Blackboard.

Det inngår tre arbeidskrav i emnet:

 • Arbeidskrav 1: Deltakerne tar med en sakkyndig tilråding til første samling (forkrav). (Mal for sakkyndig tilråding presenteres på 1. samling). Det gis tilbakemelding på innsendt sakkyndig tilråding i løpet av 1. samling. Tilbakemeldingen relateres til ny mal.
 • Arbeidskrav 2: Deltakerne sender inn ny sakkyndig tilråding i forhold til mal. Det gis en frist for innsending før andre samling. På samling to går man i felleskap igjennom den innsendte sakkyndige tilrådingen og arbeider videre på samlingen.
 • Arbeidskrav 3: Deltakerne leverer også en sakkyndig tilråding/vurdering til tredje samling og arbeider på samme måte på samling tre som på samling to.

Studenten må ha bestått arbeidskravene og deltatt på minst 80 % av forelesningene for å kunne gå opp til eksamen. Tilstedeværelse på samtlige tre samlinger kreves.

Avsluttende eksamen er en skriftlig hjemmeeksamen over tre dager, Lengde 10-12 sider.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav/opptakskrav:

Opptakskravene er som følger:

 • bachelor med fordypning i pedagogikk eller
 • gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga eller
 • bachelor med 2-årig allmennlærer-/førskolelærerutdanning eller
 • bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning eller
 • 3-årig faglærerutdanning eller
 • bachelor med fordypning i psykologi eller
 • tilsvarende utdanning (f.eks sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Kursmateriell

Bøker

Bjerklund, M. Groven, B. og Åmot, I. (2019) PPTs system rettede arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget Kap 3, Kap 4 og Kap 8.

Egeberg,E. (2016) Minoritetsspråk og flerspråklighet. En handbok i utredning og vurdering. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. Kap 1-12

Høstmælingen, N., Kjørholt, E.S. og Sandberg, E. (2020) Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge (4.utgave) Oslo: Universitetsforlaget. Kap 5 s. 195-130.

Nordahl, T og Overland, T (2015): Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner Oslo: Gyldendal Akademiske 2. opplag

Lingås, Lars Gunnar (2019) Etikk for pedagoger Oslo: Gyldendal Norske forlag. 3. utgave

Digitalt kompendium

Befring,B. (2012) Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. I E. Befring og R. Tangen, (2012) Spesialpedagogikk Oslo: Cappelen/Damm forlag.

Bull Holmberg,J og Nilsen,S (2011) Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk nr 1/2011

Hannås, B.M. (2018) Hvordan sikre kvalitet i spesialundervisningen? En empirisk undersøkelse av Pedagogisk psykologisk tjenestes sakkyndige vurdering Psykologi i Kommunen 2/18

Jenssen,E (2011) "Jeg føler jeg har veldig lite ordinær undervisning i den klassen" Spesialpedagogikk 7/2011

Reindal,S.M (2012). Spesialpedagogikk: Etiske problemstillinger og teorier. I E. Befring og R. Tangen, (2012) Spesialpedagogikk Oslo:Cappelen/Damm forlag

Samuelsen, A.S. og Bargel, H. (2018) Individet i et systemperspektiv Psykologi i kommunen 2/18

Tangen, R (2012), Retten til utdanning for alle. I E. Befring og R. Tangen, (2012) Spesialpedagogikk Oslo:Cappelen/Damm forlag

Thygesen, R, Briseid, L.G, Cameron, D.L & Bobo, V:K (2011): Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole? Norsk Pedagogisk tidsskrift 2/211

Lovdata og veiledere

Læreplanverket for kunnskapsløftet, (På U-dir sine hjemmesider under Tidlig innsats). http://www.udir.no/lareplaner/

Opplæringsloven. (2012). Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringsloven). http://www.lovdata.no

Forskrift til opplæringsloven https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Barnehageloven, LOV-2005-06-17-64 (2005). http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html

Rammeplan for barnehagen (2017)http://www. udir.no/rammeplan

Veilederne http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/ :1) Om spesialpedagogisk hjelp 2) Spesialundervisning for grunnopplæringen 3) Spesialundervisning for voksne

Forvaltningsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Friskoleloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84

Forskrift til friskoleloven https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-07-14-932

Kunnskapsløftet 2020

Ny opplæringslov https://www.regjeringen.no/contentassets/3a08b44df1e347619e32db47d13ac0cd/no/pdfs/nou201920190023000dddpdfs.pdf

Ny læreplan

Overordnet del https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob

Fagfornyelsen https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

Kompetansepakker for innføring av nytt læreverk https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kompetansepakke-for-innforing-av-nytt-lareplanverk/

Meld. St. 6 (2019 -2020) Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO https://www.regjeringen.no/contentassets/3dacd48f7c94401ebefc91549a5d08cd/no/pdfs/stm201920200006000dddpdfs.pdf

Barneombudets fagrapport (2027) Uten mål og mening. Elever med spesialundervisning i grunnskolen https://barneombudet.no/for-voksne/vare-publikasjoner/uten-mal-og-mening/

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY6022 15.0 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU