course-details-portlet

PED6011 - Rådgivning og veiledning for PPT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Målgruppe: Ansatte i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester, hvis ledig plass.

Faglig innhold:

 • Veiledning og rådgivning i spennet mellom individ, gruppe og system
 • Veiledning og rådgivning i et samfunn i endring
 • Ulike perspektiver, tradisjoner og metoder i veiledning og rådgivning
 • Kommunikasjon, etikk og makt
 • Utvikling av egen rolle og funksjon

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • har spesiell innsikt i samfunnsmessige endringer av særlig betydning for profesjonsutøvelsen i PP
 • har særlig kunnskap om systemrettet arbeid på ulike nivå
 • har inngående kunnskap om og forståelse for tradisjoner, teoretiske perspektiver og metoder i veiledning og rådgivning
 • har bred innsikt i og forståelse for maktforhold og etiske utfordringer og dilemmaer i veiledning og rådgivning

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan anvende relevant teoretisk og forskningsbasert kunnskap i utøvelse av eget arbeid i PPT
 • kan planlegge, gjennomføre og analysere rådgivning og veiledning i ulike kontekster
 • kan anvende veiledning og rådgivning som redskap for utvikling og læring i skole og barnehage
 • kan anvende teori om kommunikasjon og relasjon i veilednings- og rådgivningssamtaler

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon som rådgiver og veileder i PPT
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter som profesjonsutøver på en etisk og refleksiv måte
 • ​kan vise samarbeidsevne og ansvarlighet i rollen som veileder/rådgiver

Læringsformer og aktiviteter

Aktiviteter som skal vurderes underveis og som inngår i sluttkarakter:

2 arbeidskrav som mellomarbeid mellom samlingene. Arbeidskravene er en obligatorisk aktivitet som blir vurdert godkjent eller ikke godkjent.

Dette emnet undervises i samarbeid med PED6031, Rådgivning i et mangfoldig samfunn, som er en del av Erfaringsbasert master i Rådgivning for barn og ungdom.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tre samlinger
 • 2 arbeidskrav

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å avlegge eksamen:

 • Godkjent oppmøte på alle samlinger (min 80%)
 • 2 refleksjonsoppgaver som mellomarbeid mellom samlingene. Disse oppgavene er obligatoriske aktiviteter som blir vurdert godkjent-ikke godkjent

Avsluttende eksamen:

 • Prosessuell fagtekst/oppgave som bygger på refleksjonsoppgavene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav: For alle gjelder det at de må være ansatt i PP- tjenesten.

I tillegg må de ha:

 • bachelor med fordypning i pedagogikk, eller
 • gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga, eller
 • bachelor med 2-årig almennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
 • bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller
 • 3-årig faglærerutdanning, eller
 • bachelor med fordypning i psykologi, eller
 • tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
10.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU