course-details-portlet

PED6011 - Rådgivning og veiledning for PPT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Målgruppe:

Ansatte i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Andre som jobber med pedagogisk psykologisk rådgiving i tilliggende tjenester, hvis ledig plass.

Faglig innhold:

Veiledning og rådgivning i et mangfoldig samfunn i endring.
Teorier om kommunikasjon og relasjon i veiledning.
Teorier om inkludering og utenforskap.
Utvikling av selvinnsikt, egen rolle og funksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

- har innsikt i samfunnsmessige endringer av særlig betydning for profesjonsutøvelsen i PPT
- har særlig kunnskap om systemrettet veiledning på ulike nivå
- har inngående innsikt i ulike rådgivnings- og veiledningstradisjoner
- har bred innsikt i og forståelse for etiske dilemma i veilederrollen i et mangfoldig samfunn

Ferdigheter:

Studenten:

- kan anvende teoretisk og forskningsbasert kunnskap i utøvelse av eget arbeid i dagens PPT
- kan forstå og kritisk analysere rådgivning og veiledning i mangfoldige kontekster
- kan på avansert vis anvende teoretiske perspektiver om kommunikasjon og samspill som redskap for inkludering og læring i skole og barnehage
- har inngående kunnskap om teoretiske perspektiver som beskriver hvordan elevenes forutsetninger påvirker muligheter innen utdanning og skole

Generell kompetanse:

Studenten:

- kan kritisk reflektere over egen rolle og funksjon som rådgiver og veileder i PPT i dagens mangfoldige samfunn
- kan anvende teoretisk kunnskap og reflektere over forhold som styrer studie- og yrkespreferanser; kjønn, klasse og etnisitet
- kan vise integritet, kritisk tenkning og ansvarlighet i rollen som veileder/rådgiver

Læringsformer og aktiviteter

Aktiviteter som skal vurderes underveis og som inngår i sluttkarakter:
2 arbeidskrav som mellomarbeid mellom samlingene.
Arbeidskravene er en obligatorisk aktivitet som blir vurdert godkjent – ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlinger (min 80%)
  • Arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPEDPSYRG)
Pedagogisk-psykologisk rådgivning (MPPR)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav:

For alle gjelder det at de må være ansatt i PP- tjenesten.

I tillegg må de ha:

- bachelor med fordypning i pedagogikk, eller
- gjennomført de tre første årene av allmennlærerstudiet/førskolelærerutdanninga, eller
- bachelor med 2-årig almennlærer-/førskolelærerutdanning, eller
- bachelor og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning, eller
- 3-årig faglærerutdanning, eller
- bachelor med fordypning i psykologi, eller
- tilsvarende utdanning (f.eks. sosionom, vernepleier eller barnevernutdanning).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU