course-details-portlet

PED2900 - Bacheloroppgave i pedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innføring i teoretisk arbeid og vitenskaplig tenkemåte. Studenten tilegner seg skriftlig og muntlig ferdighet til faglig dialog med forskerfellesskapet, til kritisk avveining, analyse, framstilling og drøfting av teori om aktuelle pedagogiske spørsmål. Utover det gir kurset en valgfri fordypning i et sentralt område i pedagogikken. Tema for bacheloroppgaven er selvvalgt ut i fra en liste med som representerer sentrale pedagogiske problemstillinger. Valget av tema må være drøftet med og godkjent av oppnevnt veileder. Et selvvalgt pensum, som studenten kan få råd fra veileder til å velge ut, sammen med eventuell egen datainnsamling, vil utgjøre grunnlaget for utarbeidelsen av bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:
- Evne til selvstendig å skrive en vitenskaplig fagtekst i pedagogikk, inngående kunnskap om sentrale teorier, begreper og forskningsmetodisk tilnærminger i et valgfritt område i pedagogikk.
- Kunne begrunne egne faglige standpunkter innenfor det pedagogiske fagområdet.
- Mestre normer for akademisk skriving med hensyn til kildehenvisning, sitatbruk og oppsett for referanseliste.
- Kunne formulere en faglig pedagogisk problemstilling.
- Gjøre bruk av relevant foreliggende teori, forskningsresultater og eventuelle egne erfaringer for å belyse pedagogiske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Hovedformen er seminarer hvor studentene arbeider både i større temagrupper og i mindre responsgrupper. Veiledning gis i temagrupper, men hver oppgave disponerer tre timer til individuell veiledning. Det gjennomføres også et kurs i akademisk skriving i forbindelse med utformingen av oppgaven. Studenten skal levere inn skriftlige oppgaver som råtekst, prosjektbeskrivelse og statusrapport.

Studenten skal også muntlig presentere valgt problemstilling og tenkt gjennomføring av prosjektet i sin temagruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlige innleveringer
  • Muntlig presentasjon på seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Årsstudiet i pedagogikk (emnene PED1001, PED1002, PED1003, PED1006 og PED1007) eller fullført 3-årig profesjonsutdanning med minimum 30 sp i pedagogikk. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1020 15.0 01.09.2011
PED1010 15.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 15.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 10.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU