PED2001 - Pedagogikk i samfunnsperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i pedagogiske prosesser hvor fokus rettes mot forholdet mellom individ og struktur. Disse prosessene studeres i lys av sentrale pedagogiske-sosiologiske begreper som sosialisering, oppdragelse, læring og utdanning. Med dette utgangspunktet undersøkes hva som kjennetegner samfunnet i vår tid og hvordan mennesker og pedagogiske institusjoner forholder seg til disse vilkårene. Emnet tar opp fenomen som sosial klasse, kjønn, etnisitet, makt, livsstil og identitet. Her fokuseres det på sosialt samspill og spenningsfeltet mellom pedagogiske institusjoner, familier og media.

Læringsutbytte

Målet med studiet er å utvikle kunnskap om pedagogiske prosesser relatert til vekselvirkning mellom strukturer og individer. Videre skal studenten utvikle ferdigheter der hun/han skal kunne handtere sentrale pedagogisk sosiologiske begreper i skriftlig fremstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 t pr. uke, 1 time seminar pr. uke.
Vurderingsform: skriftlig oppgave i et omfang på maksimalt 10 sider (Times New Roman 12 pkt, linjeavstand 1,5). Fagansvarlige avgjør om emnet for oppgaven a) er valgfritt eller b) bunnet til en avgrenset sett av problemstillinger. Oppgavens emne, problemstilling og teori skal være godkjent av fagansvarlig innen 1. mai. Frist for innlevering opplyses ved semesterstart.Emnet er et valgfritt emne på bachelorprogrammet i pedagogikk, og kan bli avlyst dersom det melder seg mindre enn 10 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjenning av problemstilling

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca. 500 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1012 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.