PED1003 - Didaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Didaktikk er den teoretiske og praktiske kunnskapen om undervisning. Emnet skal gi en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå forholdet mellom undervisning og dannings - og læreprosesser. Emnet gir en innføring i hvordan undervisning kan vurderes og utvikles. Sentrale tema er undervisningens mål, kunnskapsinnhold og arbeidsformer. Det blir lagt vekt på å forstå rammene for undervisning og læring i en samfunnsmessig og kulturell kontekst, og i spenningen mellom nasjonale læreplaner og lokalt handlingsrom. Ulike perspektiver på lærer, elev og læringsinnhold vil bli vektlagt i studiet.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk.
Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Gjennom forelesninger og aktivt arbeid i grupper skal studentene tilegne seg kunnskap og innsikt i didaktikk. Studentene skal dokumentere innsikt i og forståelse for didaktikkens grunnleggende begreper og de skal vise innsikt i hvordan kulturelle, politiske og økonomiske forhold bidrar til å forme skolens virksomhet både når det gjelder dens oppgaver, målsetninger, arbeidsformer, innhold og vurderingssystemer. Studentene skal også kunne redegjøre for hvilke funksjoner utdanning har både i forhold til elever og samfunnet som helhet. Studentene skal vise innsikt i og utvikle evne til skriftlig drøfting av spørsmål som angår utdanning i dag, og hvordan det kan legges til rette for lærings- og undervisningsprosesser for alle gjennom utdanning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning 6 timer pr. uke. Godkjent kortsvarsoppgaver. 1 av 2 innleverte oppgaver må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen (2-3 sider pr oppgave).

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 av 2 kortsvarsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED106 15.0
SVPED101 15.0 01.08.2006

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 D9
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.