course-details-portlet

PED1003 - Didaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Didaktikk er den teoretiske og praktiske kunnskapen om undervisning. Emnet skal gi en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå forholdet mellom undervisning og dannings - og læreprosesser. Emnet gir en innføring i hvordan undervisning kan vurderes og utvikles. Sentrale tema er undervisningens mål, kunnskapsinnhold og arbeidsformer. Det blir lagt vekt på å forstå rammene for undervisning og læring i en samfunnsmessig og kulturell kontekst, og i spenningen mellom nasjonale læreplaner og lokalt handlingsrom. Ulike perspektiver på lærer, elev og læringsinnhold vil bli vektlagt i studiet.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk.
Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Gjennom forelesninger og aktivt arbeid i grupper skal studentene tilegne seg kunnskap og innsikt i didaktikk. Studentene skal dokumentere innsikt i og forståelse for didaktikkens grunnleggende begreper og de skal vise innsikt i hvordan kulturelle, politiske og økonomiske forhold bidrar til å forme skolens virksomhet både når det gjelder dens oppgaver, målsetninger, arbeidsformer, innhold og vurderingssystemer. Studentene skal også kunne redegjøre for hvilke funksjoner utdanning har både i forhold til elever og samfunnet som helhet. Studentene skal vise innsikt i og utvikle evne til skriftlig drøfting av spørsmål som angår utdanning i dag, og hvordan det kan legges til rette for lærings- og undervisningsprosesser for alle gjennom utdanning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning 6 timer pr. uke. Obligatorisk oppgave må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent oppgave. For nøyaktig beskrivelse av gjeldende obligatoriske aktiviteter se emnets side på Blackboard i starten av semesteret.

Spesielle vilkår:
Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig innlevering

Mer om vurdering

En skriftlig innlevering må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. En nøyaktig beskrivelse av obligatoriske aktiviteter vil kunngjøres ved semesterstart

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED101 15.0 01.08.2006
PED106 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU