course-details-portlet

PED1003 - Didaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Didaktikk er den teoretiske og praktiske kunnskapen om undervisning. Emnet skal gi en innføring i begreper og teoretiske modeller som er grunnleggende for å analysere og forstå forholdet mellom undervisning og dannings- og læreprosesser. Emnet gir en innføring i hvordan undervisning kan vurderes og utvikles. Sentrale tema er undervisningens mål, kunnskapsinnhold og arbeidsformer. Det blir lagt vekt på å forstå rammene for undervisning og læring i en samfunnsmessig og kulturell kontekst, og i spenningen mellom nasjonale læreplaner og lokalt handlingsrom. Ulike perspektiver på lærer, elev og læringsinnhold vil bli vektlagt i studiet.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk. Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Gjennom forelesninger og aktivt arbeid i grupper skal studentene tilegne seg kunnskap og innsikt i didaktikk. Studentene skal dokumentere innsikt i og forståelse for didaktikkens grunnleggende begreper, og de skal vise innsikt i hvordan kulturelle, politiske og økonomiske forhold bidrar til å forme skolens virksomhet både når det gjelder dens oppgaver, målsetninger, arbeidsformer, innhold og vurderingssystemer. Studentene skal også kunne redegjøre for hvilke funksjoner utdanning har både i forhold til elever og samfunnet som helhet. Studentene skal vise innsikt i og utvikle evne til skriftlig drøfting av spørsmål som angår utdanning i dag, og hvordan det kan legges til rette for lærings- og undervisningsprosesser for alle gjennom utdanning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning 6 timer pr. uke. Obligatorisk oppgave.

Obligatoriske aktiviteter: Obligatorisk oppgave må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. For nøyaktig beskrivelse av gjeldende obligatoriske aktiviteter se emnets side på Blackboard i starten av semesteret.

Spesielle vilkår: Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig innlevering

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPED101 15.0 VÅR 2006
PED106 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
20.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.06.2024

Innlevering
06.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU