course-details-portlet

PED1001 - Pedagogisk filosofi og idéhistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en bred innføring i hvordan den pedagogiske filosofi og idéhistorie har forholdt seg til og problematisert oppdragelsens mål og innhold, og hvordan spørsmål om oppvekst, oppdragelse og undervisning har endret seg opp gjennom tidene. Emnet vil diskutere ulike perspektiver på- og forestillinger om oppdragelse, sosialisering, dannelse og undervisning, og hvordan ideer om makt, autoritet, frihet og rasjonalitet virker inn på pedagogisk tenkning og praksis. Målet er å gi studentene en mer inngående forståelse av den pågående debatten om undervisnings- og oppdragelsesspørsmål. Gjennom studiet tas det sikte på å få studentene til å se pedagogiske spørsmål i et filosofisk, etisk og samfunnsmessig perspektiv. Studiet vil også belyse sentrale problemstillinger i pedagogikken, som forholdet mellom individ og samfunn, og forholdet mellom skole og samfunn.

Emnet er obligatorisk for å få godkjent full fordypning i pedagogikk. Emnet er ett av fem emner i årsstudiet i pedagogikk.

Læringsutbytte

Målet med studiet er å gi studentene en kritisk forståelse av sentrale pedagogiske spørsmål ut fra et pedagogisk - filosofisk perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 t pr. uke, 2 timer seminar pr. uke.

Kursmateriell

Pensum på ca 1000 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED1091 15.0
SVPED107 4.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU