course-details-portlet

ODA3001 - Digitalisering av organisasjoner, administrasjon og arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i digitalisering av organisasjoner, arbeidsliv og administrasjon i offentlig sektor. Studentene får dyptgående kunnskap om grunnleggende teori og begrep, statsvitenskapelige perspektiver på offentlig forvaltning, og aktuelle teoretiske debatter innenfor arbeidssosiologi. Empiriske eksempler på digitalisering illustrerer hvordan digitalisering er en integrert del av større utviklinger i samfunnet, organisasjon og arbeidsliv.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

* ha avansert kunnskap om hvordan digitalisering påvirker organisasjoner, arbeid og arbeidslivet som samfunnsvitenskapelig studieobjekt, og kunne reflektere selvstendig om eksisterende teorier og faglige temaer innenfor dette fagområdet.

* ha spesialisert innsikt i eksempler på digitalisering av og i organisasjoner og offentlig administrasjon og sentrale rammebetingelser for disse.

Ferdighetsmål - studenten skal:

* ha verktøy til å systematisk analysere de sosio-politiske forholdene og prosessene som driver digitalisering og som endres av digitalisering, samt hvordan digitalisering har endret og endrer organisasjoner, administrasjon og arbeidsliv.

Generell kompetanse - studenten:

* kan selvstendig planlegge og gjennomføre forsknings-, evaluerings- og utredningsprosjekter i skjæringsfeltet organisasjon, digitalisering, arbeid og administrasjon med bruk av samfunnsvitenskapelig forskningsmetode, både selvstendig og i samarbeid med andre.

* får et begrepsapparat for å analysere, belyse, og reflektere over teknologi, politikk, og samfunnsendring.

* forstår hvordan sentrale dimensjoner i den digitale økonomien har betydning for arbeidslivet, profesjoner, organisasjoner, og velferdsstaten.

* kan fungere som rådgiver som setter digitaliseringsprosesser i kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/gruppearbeid tilsvarende 4 timer pr. uke. Emnet undervises intensivt gjennom tre samlinger i løpet av semesteret. Studentene forventes å delta i undervisningsaktiviteter, inkludert presentasjoner, og studentene må levere obligatoriske oppgaver.

Undervisningen gis på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer og gruppeaktivitet. Nærmere krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Individuell oppgave. Oppgaven må tas på nytt ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Minst 80 studiepoeng i emner fra teoretiske fagområder innen samfunnsvitenskap, eller 180 studiepoeng innen økonomi og administrasjon.

Studenten må ha samfunnsvitenskapelig(e) metodeemne(r) på minst 7,5 studiepoeng. Både kvalitativ og kvantitativ metode må dekkes. Studenten må også ha bacheloroppgave på minst 7,5 studiepoeng. Metoden og bacheloroppgaven vil inngå i de 80 eller 180 studiepoengene i punktet over. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Krever opptak til studieprogram:

Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid (MODAA).

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/ skandinaviske språk. Pensumliste legges ut på Blackboard før semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • IKT
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
  • Statsvitenskap
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU