course-details-portlet

NORD6106 - Språkhistorie og talemål

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

NORD6106 omfatter hovedkomponentene språkhistorie og talemål.

Språkhistorie: Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i og en dypere forståelse av hovedlinjene i norsk språkhistorie. Det gjelder både den indre strukturelle utviklingen av norsk språk fra urnordisk tid og fram til i dag, og den ytre sosiale og politiske historien om norsk språk. I tillegg til å trekke opp de store historiske linjene vil det i denne komponenten bli lagt hovedvekt på to sentrale perioder - norrøn tid og perioden etter 1814.

Talemål: Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i historisk, geografisk og sosialt betinget talemålsvariasjon i Norge. Det innebærer kunnskap om tradisjonelle norske dialekter og hovedinndelingen av dem, den historiske sammenhengen mellom dialektene og det norrøne språktrinnet, samt hvordan og hvorfor det tradisjonelle dialektlandskapet har endret seg de siste tiårene.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • hovedlinjene i utviklingen av norsk språk, fra de eldste tider og fram til i dag
 • sentrale trekk i den norrøne språkstrukturen
 • språkplanlegging og normeringshistorie etter 1814 og fram til i dag
 • tradisjonelle norske dialekter, og variasjon og endring i dialektene i dag
 • gjeldende læreplan i norsk

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • identifisere sentrale språktrekk i et språkhistorisk tekstmateriale
 • identifisere relevante dialekttrekk i en talemålstekst
 • identifisere utviklingslinjer fra det norrøne språktrinnet og fram til nyere talemål
 • greie ut om sentrale aspekter ved norsk språkpolitikk og språkplanlegging fra 1814 og fram til i dag
 • demonstrere god formuleringsevne og korrekt språkbruk i nynorsk
 • vise didaktisk refleksjon i tilknytning til sin fagkunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger, praktiske øvelser og samarbeid via læringsplattform. Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent(e) oppgave(r). Aktivitetene vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen. Obligatorisk(e) oppgave(r) skal besvares på nynorsk.

Studiepoengreduksjon: Kandidater som allerede har studiepoeng i nordisk på lavere grad, vil kunne få studiepoengreduksjon i enkelte emner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) oppgave(r)

Mer om vurdering

7 dagers hjemmeeksamen. Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen. Karakterskala for vurdering: A-F

Eksamen skal besvares på nynorsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Nordisk språk og litteratur (KNORD)
Nordisk - videreutdanning (fjernundervisning) (FJNORD)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1106 7.5 VÅR 2016
NORD6011 5.0 VÅR 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
28.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU