course-details-portlet

NORD6104 - Analyse, sjanger og fortolkning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene analytiske ferdigheter i å fortolke og forstå enkelttekster og deres sjangre. Studentene skal lære å reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet. Studentene skal også tilegne seg en viss faghistorisk kompetanse og innsikt i hvordan skiftende metoder og innfallsvinkler har preget litteraturforståelsen.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha god kunnskap om:

  • ulike litterære teksttyper, sjangre, enkelttekster og deres strukturelle oppbygging
  • hvordan skiftende metoder og interesser kan prege litteraturforståelsen

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

  • analysere enkelttekster med utgangspunkt i grunnleggende teoretisk-metodiske begreper
  • reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet
  • reflektere over litteraturundervisning i skolen
  • reflektere over litteraturens funksjon i samfunnet -demonstrere god formuleringsevne
  • beherske korrekt språkføring og bibliografiske normer

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger og praktiske øvelser. Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Obligatoriske aktiviteter: 1 skriftlig oppgave. Aktiviteten vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen. Den obligatoriske oppgaven skal besvares på nynorsk.

Studiepoengreduksjon: Kandidater som allerede har studiepoeng i nordisk på et lavere grad, vil kunne få studiepoengreduksjon i enkelte emner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

14 dagers hjemmeeksamen. Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen. Karakterskala for vurdering: A-F

Eksamen skal besvares på nynorsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Nordisk språk og litteratur (KNORD)
Nordisk, fjernundervisning (FJNORD)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1104 7.5 VÅR 2016
NORD6010 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.12.2022

Innlevering
21.12.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
05.05.2023

Innlevering
22.05.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU