course-details-portlet

NORD6104 - Analyse, sjanger og fortolkning

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene analytiske ferdigheter i å fortolke og forstå enkelttekster og deres sjangre. Studentene skal lære å reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet. Studentene skal også tilegne seg en viss faghistorisk kompetanse og innsikt i hvordan skiftende metoder og innfallsvinkler har preget litteraturforståelsen.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet etter fullført emne er som følger:

Kunnskaper

Kandidaten skal ha god kunnskap om:

  • ulike litterære teksttyper, sjangre, enkelttekster og deres strukturelle oppbygging
  • hvordan skiftende metoder og interesser kan prege litteraturforståelsen

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

  • analysere enkelttekster med utgangspunkt i grunnleggende teoretisk-metodiske begreper
  • reflektere over premissene for og formålet med det analytiske arbeidet
  • reflektere over litteraturundervisning i skolen
  • reflektere over litteraturens funksjon i samfunnet -demonstrere god formuleringsevne
  • beherske korrekt språkføring og bibliografiske normer

Læringsformer og aktiviteter

Nettbaserte forelesninger og praktiske øvelser. Studenten må ha tilgang til PC med internettilkobling.

Obligatoriske aktiviteter: 1 skriftlig oppgave. Aktiviteten vurderes til godkjent/ikke godkjent, og inngår ikke i selve vurderingsgrunnlaget, men må likevel være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen. Den obligatoriske oppgaven skal besvares på nynorsk.

Studiepoengreduksjon: Kandidater som allerede har studiepoeng i nordisk på et lavere grad, vil kunne få studiepoengreduksjon i enkelte emner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

14 dagers hjemmeeksamen. Vurderingsform for utsatt eksamen er den samme som ved ordinær eksamen. Karakterskala for vurdering: A-F

Eksamen skal besvares på nynorsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Nordisk språk og litteratur (KNORD)
Nordisk - videreutdanning (fjernundervisning) (FJNORD)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1104 7.5 VÅR 2016
NORD6010 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU