course-details-portlet

NORD6022 - Språk og kommunikasjon i mediesamfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet er basert på Norsk 1 og videreutvikler kunnskapen herfra med tre hovedtema: grammatikk, språkbruk i et medieperspektiv og andrespråkslæring.

Emnet vil undersøke et variert utvalg uttrykks- og kommunikasjonsformer med blikk for språklige praksiser knyttet til kjerneelementet språket som system og mulighet. Det vil også gi en innføring i teorier og analysemetoder som kan anvendes for bedre å forstå språklig mangfold og hvordan man kan videreutvikle elevenes lese-, skrive- og muntlige kompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har videreutviklet kunnskap om språket som system og mulighet
 • har kunnskap om hvordan grammatisk bevissthet kan bidra til videreutvikling av elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter
 • har kunnskap om teorier og analysemetoder for å forstå varierte uttrykksformer i mediesamfunnet
 • har kunnskap om flerspråklig utvikling, kompetanse og praksis
 • har kunnskap om hva som kjennetegner hverdagsspråk og skolespråk

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i grammatikk for elever på ungdomstrinnet og på videregående og grunngi faglige valg
 • legge til rette for undervisning der man undersøker varierte uttrykksformer i mediesamfunnet for å forstå ulike språklige praksiser
 • ivareta, styrke og dra veksler på flerspråklige elevers samlede språkkompetanse
 • legge til rette for undervisning som utvikler elevenes språklige bevissthet

Generell kompetanse

Studenten

 • har erfaring med bruk av digitale medier og kan legge til rette for å anvende disse i norskfaglige sammenhenger
 • har utviklet teoretisk, analytisk og didaktisk kunnskap om språk og kommunikasjon

Læringsformer og aktiviteter

Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider og kommunikasjon med medstudenter i diskusjonsforum og lignende. På samlingene vil undervisningen inkludere studentframlegg, forelesninger og verkstedprega arbeidsformer. Gjennom hele studiet står studentenes egen skriving og samhandling og refleksjon mellom teori og praksiserfaringer sentralt.

Obligatoriske aktiviteter:

- Innlevering av to individuelle fagtekster

- Annotert bibliografi over noen pensumtekster

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuelle fagtekster
 • Annotert bibliografi

Mer om vurdering

Vurdering: Muntlig eksamen.

Eksamen organiseres som et individuelt faglig framlegg der pensumlitteratur og erfaringer fra arbeid i eget klasserom skal ses i sammenheng.

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk 2, 8.-13. trinn (KNO2-8-13)

Forkunnskapskrav

Norsk 1 eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 30.11.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 01.06.2023 11:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU