course-details-portlet

NORD2318 - Betydningslære - semantikk og pragmatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager ALLE

Faglig innhold

I dette kurset ser vi på hvordan språklige ytringer får mening i ulike situasjoner. Kurset skal gi studentene innsikt i betydningen til et utvalg norske ord og konstruksjoner som språkbrukere selv ikke nødvendigvis har en klar intuisjon om, og som derfor er spesielt utfordrende i et andrespråksperspektiv. Aktuelle temaer kan for eksempel være betydningen og funksjonen til ulike typer refererende uttrykk, pragmatiske markører og setningsstrukturer. Vi ser på hvilke pragmatiske prinsipper som legger føringer på hvordan ord og ytringer tolkes, og på hvordan kontekst spiller en rolle for tolkningen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • har kunnskap om et utvalg semantiske og pragmatiske fenomener
 • har kunnskap om begreper og teorier innenfor semantikk og pragmatikk
 • har kunnskap om samspillet mellom semantiske og pragmatiske aspekter ved språklige ytringer
 • har kunnskap om aktuelle metoder innenfor semantisk og pragmatisk forskning
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til semantikk, pragmatikk og andrespråkstilegnelse
 • har kunnskap om tilgjengelige språklige korpus (elektroniske språk-databaser) og hvordan disse kan brukes i forskning

Ferdigheter:

 • kan beskrive og analysere samspillet mellom semantikk og pragmatikk i et utvalg norske ytringer
 • kan bruke sentrale begreper og aktuell teori på en selvstendig måte
 • kan reflektere over metodiske problemstillinger knyttet til forskning på semantiske og/eller pragmatiske fenomener
 • kan utføre en mindre undersøkelse av semantiske og pragmatiske aspekter ved et språklig uttrykk eller fenomen
 • kan bruke språklige korpus i undersøkelser av semantiske eller pragmatiske fenomener
 • kan reflektere over hvordan fenomenene som kurset omhandler kan videreformidles i andrespråksundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter: To godkjente skriftlige oppgaver.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 godkjente skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen på ca. 2500 ord/5-6 sider.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for emnet som vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2318 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Norsk som andrespråk
 • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
01.12.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
26.04.2023

Innlevering
04.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU