NORD2318 - Betydningslære - semantikk og pragmatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

I dette kurset ser vi på hvordan språklige ytringer får mening i ulike situasjoner. Kurset skal gi studentene innsikt i betydningen til et utvalg norske ord og konstruksjoner som språkbrukere selv ikke nødvendigvis har en klar intuisjon om, og som derfor er spesielt utfordrende i et andrespråksperspektiv. Aktuelle temaer kan for eksempel være betydningen og funksjonen til ulike typer refererende uttrykk, pragmatiske markører og setningsstrukturer. Vi ser på hvilke pragmatiske prinsipper som legger føringer på hvordan ord og ytringer tolkes, og på hvordan kontekst spiller en rolle for tolkningen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- har kunnskap om et utvalg semantiske og pragmatiske fenomener
- har kunnskap om begreper og teorier innenfor semantikk og pragmatikk
- har kunnskap om samspillet mellom semantiske og pragmatiske aspekter ved språklige ytringer
- har kunnskap om aktuelle metoder innenfor semantisk og pragmatisk forskning
- har kunnskap om problemstillinger knyttet til semantikk, pragmatikk og andrespråkstilegnelse

Ferdigheter:
- kan beskrive og analysere samspillet mellom semantikk og pragmatikk i et utvalg norske ytringer
- kan bruke sentrale begreper og aktuell teori på en selvstendig måte
- kan reflektere over metodiske problemstillinger knyttet til forskning på semantiske og/eller pragmatiske fenomener
- kan utføre en mindre undersøkelse av semantiske og pragmatiske aspekter ved et språklig uttrykk eller fenomen
- kan reflektere over hvordan fenomenene som kurset omhandler kan videreformidles i andrespråksundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter:
Godkjent skriftlig oppgave på ca. 1500 ord/ 3-4 sider. Det vil bli gitt veiledning på oppgaven og skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform:
Hjemmeeksamen på ca. 2500 ord/ 5-6 sider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for emnet som vil være tilgjengelig ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
24.11.2017

Innlevering
01.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.