course-details-portlet

NORD2315 - Norsk som andrespråk i et tverrspråklig perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

En velfundert undervisning i norsk som andrespråk bygger på kjennskap til sider ved norsk som er vanskelige i et andrespråksperspektiv. Arbeidet betinger også en evne til å se norsk i et tverrspråklig perspektiv. Emnet beskriver norsk språk og setter det også inn i en systematisk beskrivelse av verdens språk. Den generelle delen tar for seg systematiseringen av språk i typologiske klasser, den spesielle delen ser norsk i et kontrastivt perspektiv i forhold til store minoritetsspråk. Fokus settes på språklige elementer som erfaringsmessig kan være vanskelige i minoritetsspråkliges tilegnelse av norsk. Det legges vekt på begrepet mellomspråk, og det gis en innføring i den lingvistiske og læringsteoretiske bakgrunnen for dette begrepet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har forståelse av hvordan språk kan beskrives og sammenlignes innenfor typologiske perspektiver
 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og verktøy innenfor tverrspråklige beskrivelser og kan se disse i relasjon til tilegnelse av nye språk
 • har gode kunnskaper om norsk språkstruktur i sammenlignende perspektiv med særlig vekt på trekk som erfaringsmessig er vanskelige i et andrespråkstilegnelsesperspektiv
 • kan analysere og beskrive andrespråkslærlingers mellomspråk og utvikle plausible hypoteser om bakgrunn for gitte språklig avvik

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan definere og bruke sentrale begreper innenfor språklig analyse
 • er kjent med og kan bruke faglige verktøy til å beskrive og sammenligne sentrale trekk ved ulike språk
 • har ferdigheter i språklige analyser av mellomspråk
 • kan se feltet i sammenheng med språklæring og språkundervisning
 • kan bruke innsikt i språklige forskjeller som ressurs under planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervisning i norsk som andrespråk
 • kan presentere fagstoffet muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Nærmere om obligatorisk aktivitet: Den obligatoriske oppgaven må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen. Oppgaven skal være ca. 1500 ord. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

 • En skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir annonsert ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AVS2219 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Norsk som andrespråk
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 09.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 8
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU