course-details-portlet

NORD2312 - Litterære kulturmøter og kulturell identitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet vil belyse litterære representasjoner av kulturmøter og kulturell identitet. Emnet vil særlig presentere og drøfte et utvalg skjønnlitterære verk som tematiserer kulturmøter og flerkulturelle samfunn i ulike kontekster. Tekster om oppbrudd og samfunnsendringer i eldre og nyere tid, samt spørsmål om migrasjon og identitet vil bli diskutert. Emnet vil hovedsakelig ta opp tekster fra norsk og nordisk litteratur, men tematisk relevante verk fra andre land vil også kunne trekkes inn. I tilknytning til tekstene vil det ellers bli drøftet aktuelle litteratur- og kulturteoretiske verk og artikler, bl.a. om postkolonialisme, modernitet og identitet.

Læringsutbytte

Etter emnet skal kandidatene kunne:

Kunnskaper

  • forstå sammenhenger mellom skjønnlitteratur og kulturell identitet

Ferdigheter

  • bruke litteratur- og kulturteori for å forstå integreringsprosesser
  • diskutere skjønnlitteratur som tematiserer kulturmøter og flerkulturelle samfunn
  • reflektere over litterære og kulturelle forestillinger om norskhet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger og seminar. Det blir lagt vekt på at studentene skal kunne bruke de kunnskapene de tilegner seg på en selvstendig måte.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart). Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter.

Kursmateriell

Pensum skal bestå av 6-7 verk hvorav minst ett er av teoretisk art. (Et teoretisk verk tilsvarer ca. 150 sider) Det vil bli utarbeidet en egen leseliste for emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2312 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk litteratur
  • Norsk som andrespråk
  • Nordisk
  • Nordisk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.12.2022

Innlevering
16.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.03.2023

Innlevering
13.03.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU