course-details-portlet

NORD2112 - Litteratur og vitensdiskurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet tar for seg hvordan litteraturen, til forskjellige tider og på ulike måter, går i dialog med omkringliggende vitensdiskurser. Det faglige innholdet - tema og teori - vil variere fra studieår til studieår, men sentrale spørsmål kan for eksempel være: Hvordan preges vår tids litteratur av forskning på og debatter om klima og økosystemer? Hvordan deltok litteraturen mot slutten av 1800-tallet i diskusjoner om arvelighetslære, degenerasjon og vitalisme? Hvordan har alternative vitensdiskurser, som okkultisme og spiritisme, kommet til uttrykk i litteraturen opp gjennom historien? Kan litterære tekster romme kunnskap om sykdomserfaringer som kan supplere legevitenskapens redskaper? Hvordan kan vi bruke andre vitensdiskurser for å studere litteratur på nye måter? Emnet omfatter studium av et utvalg norske eller nordiske litterære tekster og et utvalg relevante teoritekster.

Læringsutbytte

Emnet har som mål å gi studentene en dypere innsikt i et begrenset emne fra norsk eller nordisk litteratur på basis av både tekst- og teorikompetanse. Etter kurset skal studentene ha/kunne:

Kunnskaper

  • teoretisk og historisk kunnskap om forholdet mellom litteratur og vitensdiskurser

Ferdigheter

  • anvende og reflektere over teoretisk-metodiske tilnærminger innenfor emneområdet litteratur og vitensdiskurser
  • analysere enkelttekster i en emnespesifikk kontekst (for eksempel forfatterskap, tema eller teoretisk perspektiv)
  • finne frem til og vurdere relevant fagstoff
  • utvikle og drøfte en litteraturvitenskapelig problemstilling relatert til emneområdet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger/seminar.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er) (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart). Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Studenter som velger å følge standard pensumliste på emnet leverer ikke pensumliste til instituttet. Studenter som ønsker å gå opp etter en revidert/tidligere godkjent pensumliste må levere individuell pensumliste for godkjenning ved instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er)

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen, 7 dager. Omfanget på besvarelsen skal være på ca. 4000 ord.

Kursmateriell

Pensum skal bestå av 6-7 verk hvorav minst ett er av teoretisk art (et teoretisk verk tilsvarer ca. 150 sider). Det vil bli utarbeidet en egen pensumliste for emnet. Tekstutvalget kan være basert på for eksempel et forfatterskap, en periode, en sjanger, et tema eller teoretisk perspektiv. Det forutsettes at studentene leser nødvendig sekundærlitteratur knyttet til de skjønnlitterære tekstene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2112 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk litteratur
  • Nordisk
  • Nordisk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
10.10.2023

Innlevering
17.10.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
14.05.2024

Innlevering
23.05.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU