course-details-portlet

NORD2110 - Litteratur, teknologi og medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter

Faglig innhold

Emnet tar for seg hvordan litteraturen, til forskjellige tider og på ulike måter, går i dialog med de teknologi- og medieendringene som omgir den.

Det faglige innholdet - tema og teori - vil variere fra studieår til studieår, men sentrale spørsmål kan for eksempel være: Hva kan litteraturen fortelle oss om det å være menneske i et moderne mediesamfunn? Hvordan analyserer vi intermedialitet i litterære tekster? Hvordan har endringer i bokmediet, dets produksjons- og distribusjonsapparat, preget produksjonen av og forestillinger om litteratur og forfattere opp gjennom tidene? Hvordan kan vi bruke digitale teknologier for å studere litteratur på nye måter? Emnet omfatter studium av et utvalg nordiske litterære tekster og et utvalg relevante teoritekster.

Læringsutbytte

Emnet har som mål å gi studentene en dypere innsikt i et begrenset emne fra norsk eller nordisk litteratur på basis av både tekst- og teorikompetanse. Etter kurset skal studentene kunne:

- anvende og reflektere over teoretisk-metodiske tilnærminger innenfor emneområdet litteratur, teknologi og medier
- analysere enkelttekster i en emnespesifikk kontekst (for eksempel forfatterskap, tema eller teoretisk perspektiv)
- finne frem til og vurdere relevant fagstoff
- utvikle og drøfte en litteraturvitenskapelig problemstilling relatert til emneområdet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger/seminar.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er) (fastsettes av emneansvarlig ved semesterstart).

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Studenter som velger å følge standard pensumliste på emnet leverer ikke pensumliste til instituttet. Studenter som ønsker å gå opp etter en revidert/tidligere godkjent pensumliste må levere individuell pensumliste for godkjenning ved instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) muntlig(e) og/eller skriftlig(e) oppgave(r) og/eller test(er)

Mer om vurdering

Vurderingsform:
45 minutters muntlig eksamen.
Eksamen består av to deler:
1) Kandidaten holder en presentasjon på 10 minutter som svarer på oppgitt oppgave. Kandidaten får utdelt presentasjonsoppgaven tre dager før eksamen.
2) 20-25 minutters samtale mellom kandidat og faglærer om fagets emneområde med utgangspunkt i pensumlitteraturen.

Kursmateriell

Pensum skal bestå av 6-7 verk hvorav minst ett er av teoretisk art (et teoretisk verk tilsvarer ca. 150 sider). Det vil bli utarbeidet en egen pensumliste for emnet. Tekstutvalget kan være basert på for eksempel et forfatterskap, en periode, en sjanger, et tema eller teoretisk perspektiv. Det forutsettes at studentene leser nødvendig sekundærlitteratur knyttet til de skjønnlitterære tekstene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORX2110 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk litteratur
  • Nordisk
  • Nordisk litteraturvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 08.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU