course-details-portlet

NORD1108 - Nordisk litteraturhistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Litteraturhistorie er et kunnskapsområde som skal gi oversikt over norsk og, i et visst omfang, nordisk litteratur, satt inn i sin historiske sammenheng. Gjennom arbeidet med utvalgte litterære tekster skal studentene lære å forstå disse i et historisk perspektiv og som historiske fenomener. Studentene skal også lære å lese litteraturhistoriske framstillinger med tanke på hvilket litteratursyn og hvilken historieoppfatning som ligger til grunn for dem.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:

Kunnskaper

  • ha kunnskap om utviklingen av den nordiske, særlig den norske, litteraturen fra norrøn tid til i dag
  • ha kunnskap om hvordan nordisk litteratur påvirkes av internasjonale strømninger

Ferdigheter

  • kunne fortolke skjønnlitterære tekster, sakprosa og essayistikk i sin historiske sammenheng og som historiske fenomener
  • presentere og drøfte litteraturhistoriske og -historiografiske problemstillinger
  • beherske korrekt språkføring og bibliografiske normer

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger og gruppeundervisning med oppgaveskriving og veiledning underveis. Studentene kan ikke regne med å få hele pensum gjennomgått. Studentaktivitet står sentralt i undervisningen. Undervisningsopplegget inkluderer gruppeundervisning. Her får studentene bl.a. nødvendig skriveopplæring og -trening. Studentene blir også oppfordret til å danne egne kollokviegrupper.

Krav til målform: Mappetekstene skal skrives på bokmål.

Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester).

Nærmere informasjon om emnet vil bli oppgitt på Blackboard ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Mappen består av 2 tekster som leveres samlet i ett dokument:

  • 1 kortere tekst, ca. 2000 ord (teller 40 %)
  • 1 lengre tekst, ca. 4000 ord (teller 60 %)

Det gis ikke karakter på hver enkelt tekst i mappen, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge tekstene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge tekstene skrives på nytt.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i NORD1108 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere mappeeksamen, men det gis ikke veiledning. Alle obligatoriske aktiviteter må ha blitt godkjent i undervisningssemesteret.

Kursmateriell

Pensumliste for emnet vil foreligge ved semesterstart. Studentene skal lese en grunnbok som gjør rede for perioder og forfatterskap, og lese et utvalg litteraturhistoriografiske artikler. Primærlitteraturen er satt sammen slik at utvalget er noenlunde representativt for norsk litteratur fra ulike tidsavsnitt og for ulike sjangre og skrivemåter. Et utvalg sakprosa og essayistikk er også med. Studenter som har lagt opp deler av denne pensumlitteraturen i forbindelse med eksamen i andre emner, må foreta endringer i pensum og disse endringene må godkjennes av instituttet. Et forslag til endret pensumliste leveres i slike tilfeller til instituttet innen gitte frister. Studenter som ønsker å legge opp et pensumforslag fra et tidligere semester leverer pensumlisten på instituttkontoret innen de samme fristene. Pensumlistene skal godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1103 7.5 HØST 2008
NORX1108 7.5 HØST 2010
NORD6108 7.5 VÅR 2016
NORD6010 5.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
19.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 ALLE

Utlevering
14.03.2024

Innlevering
15.03.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU