course-details-portlet

NORD1106 - Språkhistorie og talemål

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer F

Faglig innhold

NORD1106 omfatter hovedkomponentene språkhistorie og talemål.

Språkhistorie:

Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i og en dypere forståelse av hovedlinjene i norsk språkhistorie. Det gjelder både den indre strukturelle utviklingen av norsk språk fra urnordisk tid og fram til i dag, og den ytre sosiale og politiske historien om norsk språk. I tillegg til å trekke opp de store historiske linjene vil det i denne komponenten bli lagt hovedvekt på to sentrale perioder - norrøn tid og perioden etter 1814.

Talemål:

Formålet med denne komponenten er å gi studentene innsikt i historisk, geografisk og sosialt betinget talemålsvariasjon i Norge. Det innebærer kunnskap om tradisjonelle norske dialekter og hovedinndelingen av dem, den historiske sammenhengen mellom dialektene og det norrøne språktrinnet, samt hvordan og hvorfor det tradisjonelle dialektlandskapet har endret seg de siste tiårene.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om:

 • hovedlinjene i utviklingen av norsk språk, fra de eldste tider og fram til i dag
 • sentrale trekk i den norrøne språkstrukturen
 • språkplanlegging og normeringshistorie etter 1814 og fram til i dag
 • tradisjonelle norske dialekter, og variasjon og endring i dialektene i dag

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • identifisere sentrale språktrekk i et språkhistorisk tekstmateriale
 • identifisere relevante dialekttrekk i en talemålstekst
 • identifisere utviklingslinjer fra det norrøne språktrinnet og fram til nyere talemål
 • greie ut om sentrale aspekter ved norsk språkpolitikk og språkplanlegging fra 1814 til i dag
 • demonstrere god formuleringsevne og korrekt språkbruk på nynorsk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformer: forelesninger og gruppeundervisning med oppgaveskriving.

Obligatoriske aktivitet: Godkjent skriftlig oppgave. Oppgaven er utkast til semesteroppgaven og skal ha et omfang på ca. 1000 ord. Det blir gitt skriftlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av oppgaven. Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig i det semesteret godkjenninga gis.

Krav til målform: Begge deleksamener og obligatorisk oppgave skal skrives på nynorsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1 skriftlig oppgave

Mer om vurdering

Vurderingsordning:

- Semesteroppgave på ca. 1500 ord. Denne delen teller 40 % av samlet karakter.

- Skriftlig eksamen, 4 timer. Denne delen teller 60 % av samlet karakter.

Det gis separat karakter på de to delene, men på vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter bli oppgitt. I den samlete karakteren vektes deleksamenene som oppgitt ovenfor. For at emnet skal være bestått, må begge delene ha ståkarakter.

Studenter som har strøket på semesteroppgaven, kan klage på karakteren og ta den skriftlige eksamenen, men dersom de ikke får medhold i klagen, blir den skriftlige eksamenen annullert.

Det er ikke mulighet til å levere semesteroppgave i semester når det ikke er undervisning i emnet, med unntak for studenter som har gyldig forfall på semesteroppgave. Det blir gitt gjentakseksamen for skriftlig eksamen før neste ordinære eksamensperiode, forutsatt at studenten har stått på semesteroppgaven. Ved senere gjentak må både begge deleksamenene tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Norrønt glossar (eller ordbok) og bøyingsskjema.

Kursmateriell

Pensumliste for emnet foreligger ved semesterstart. Studenter som har lagt opp pensumlitteratur i forbindelse med eksamen i andre emner, må foreta endringer i pensum og disse endringene må godkjennes av instituttet. Et forslag til endret pensumliste leveres i slike tilfeller til instituttet innen gitte frister. Studenter som ønsker å legge opp et pensumforslag fra et tidligere semester leverer pensumlisten på instituttkontoret innen de samme fristene. Pensumlistene skal godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NORD1101 7.5 HØST 2008
NORX1001 7.5 HØST 2008
NORX1106 7.5 HØST 2010
NORD6106 7.5 VÅR 2016
NORD6011 5.0 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 F 12.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 24
SL310 Sluppenvegen 14 5
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 F 15.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
Vår ORD Semesteroppgave 40/100

Utlevering
18.04.2024

Innlevering
19.04.2024


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU