course-details-portlet

NORD1102 - Grammatikk og pragmatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

NORD1102 omfatter grammatikk og pragmatikk.

Grammatikk:

Formålet med grammatikkstudiet er at studentene skal tilegne seg teoretisk og analytisk kompetanse når det gjelder språksystemet i moderne norsk, samt kunne bruke denne kunnskapen til å sammenligne sentrale trekk i moderne norsk med grammatiske fenomener i norrønt. En viktig del av studiet er å forstå språket som en del av den allmenne mentale og kognitive utrustningen som alle mennesker har. Studiet omfatter en oversikt over morfologiske og syntaktiske strukturer og fenomener som fins i moderne norsk, samt utvalgte språkkonstruksjoner i norrønt. Studiet er en innføring i både teori og analyse, der det blir lagt stor vekt på å øve opp evnen til praktisk syntaktisk analyse. Studiet tematiserer hvorfor forståelse av grammatikk er en forutsetning for å kunne arbeide analytisk og systematisk med språkbruk.

Pragmatikk:

I pragmatikkstudiet legges hovedvekten på språket i bruk, med særlig fokus på hvordan kontekst påvirker tolkningen av språklige uttrykk. Formålet med pragmatikkstudiet er at studentene tilegner seg teoretisk og analytisk kompetanse innenfor ulike tilnærminger til skriftlig og muntlig kommunikasjon, samt praktiske ferdigheter i å utføre slike analyser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har:

 • kunnskap om teori, begreper, problemstillinger og analysemetoder for grammatikk og pragmatikk
 • kunnskap om hvordan kontekst påvirker tolkningen av tekster og ytringer
 • forståelse for grammatikkens nytteverdi i systematisk og analytisk arbeid med språk
 • kunnskap om et utvalg morfologiske og syntaktiske fenomener i norsk og norrønt
 • kunnskap om språket som en del av menneskets kognitive utrustning
 • kunnskap om skandinaviske språk, inkludert norsk som andrespråk

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • definere og bruke sentrale begreper i språklig analyse
 • komponere og analysere tekster
 • beskrive og analysere et utvalg pragmatiske fenomener
 • gi begrunnede analyser av norske ord og setninger
 • analysere og forklare et utvalg morfologiske og syntaktiske fenomener i norrønt og sammenlikne disse med moderne norsk
 • demonstrere god formuleringsevne og korrekt språkbruk på bokmål

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform: Forelesninger og gruppeundervisning med oppgaveskriving. Veiledning og tilbakemelding underveis. Obligatorisk aktivitet: 4 korte skriftlige oppgaver. Oppgavene skal ha et omfang på 1-2 sider. Det blir gitt skriftlig/muntlig vurdering (godkjent/ikke godkjent) av oppgavene. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Krav til målform: Eksamen samt alle obligatoriske skriftlige oppgaver skal skrives på bokmål.

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 korte skriftlige oppgaver

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumliste for emnet foreligger ved semesterstart. Studentene trenger normalt ikke levere egen pensumliste. Merk: Studenter som har lagt opp hele eller deler av litteraturen på pensumlista i andre emner, må foreta endringer i pensum og få den endrede pensumlista godkjent av instituttet innen gitte frister. Studenter kan velge å legge opp en pensumliste fra et tidligere semester på NORD1102, men dette må godkjennes av instituttet innen de samme fristene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFNORD112 15.0
HFNORD101 15.0
NORX1003 7.5
NORX1004 7.5
NORX1002 7.5 HØST 2008
NORX1202 7.5 HØST 2010
NORX1110 15.0 HØST 2012
NORX1102 7.5 HØST 2013
NORD6011 7.5 HØST 2016
NORD6102 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 74
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL215 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 04.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 8
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU