course-details-portlet

NORD1001 - Innføring i nordisk språk og litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 2 timer E
Hjemmeeksamen 60/100 3 dager A

Faglig innhold

NORD1001 Innføring i nordisk språk og litteratur gir studentene et første møte med studiefaget nordisk og er en overbygning over de ulike underdisiplinene i fagfeltet. Her blir studentene presentert for sentrale problemstillinger innenfor nordiskfaget og får grunnleggende kunnskaper som forbereder dem på videre studier. Emnet gir på den ene sida en oversikt over nordisk språk og litteratur som akademisk fagfelt, dets plass i samfunnet og forholdet til skolefaget norsk, mens det på den andre sida gir studentene noen kunnskaper og ferdigheter som alle nordiskstudenter må ha, blant annet å gjenkjenne, beskrive og produsere akademiske tekster.

Læringsutbytte

Studenter som har fullført dette emnet

Kunnskaper

 • har grunnleggende innsikt i hva språk og litteratur er
 • har et generelt overblikk over hva slags spørsmål språkvitenskapen og litteraturvitenskapen har befattet seg med i fortid og samtid 
 • har kunnskap om nordisk språk og litteratur sin rolle i samfunnet og i skolen
 • har kjennskap til grunnleggende fagterminologier innenfor fagfeltet
 • har grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner en akademisk tekst

Ferdigheter

 • kan anvende fagbegreper i egen skriving 
 • har grunnleggende ferdigheter i akademisk skriving 
 • behersker sentrale sider av drøfting, inkludert det å trekke inn flere og ulike kilder i utgreiinger av faglige problemstillinger
 • behersker sentrale sider ved den akademiske diskursens forutsetninger, som etterrettelighet og kildebruk.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen foregår dels i form av forelesninger, dels i form av gruppe-/seminarundervisning. Gruppe-/seminarundervisningen er orientert mot mer praktiske øvelser, der lektorstudenter organiseres i egne grupper.

Obligatoriske aktiviteter 

Inntil 3 godkjente oppgaver i muntlig eller skriftlig form slik faglærerne bestemmer, der lektorstudenter skal besvare en egen spesielt profesjonsrettet oppgave. Studentene velger selv målform på obligatoriske oppgaver og eksamen. Alle obligatoriske oppgaver (slik de bestemmes av faglærerne) må være besvart og bestått før studenten kan ta eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). 

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Vurderingsform: Flervalgstest (2 timer, ingen hjelpemidler) og hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen skal besvares i løpet av 3 dager og skal ha et omfang på ca. 2000 ord. Tellingsandel henholdsvis 40% (flervalgstest) og 60% (hjemmeeksamen). For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Kursmateriell

Pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart. Studentene skal lese et utvalg tekster om faghistorie, språk og litteratur som kunnskapsobjekt og nordiskfagets rolle i samfunnet (herunder skolen).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXFAC0017 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordiske språk
 • Nordisk litteratur
 • Nordisk
 • Nordisk litteraturvitenskap
 • Nordisk, særlig norsk språk og litteratur
 • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100 A

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 19.10.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 55
SL324 Sluppenvegen 14 1
SL310 Sluppenvegen 14 56
Vår ORD Hjemme-eksamen 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU