course-details-portlet

NORD1001 - Innføring i nordisk språk og litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 2 timer E
Hjemmeeksamen 60/100 3 dager

Faglig innhold

NORD1001 Innføring i nordisk språk og litteratur skal presentere studentene for sentrale problemstillinger innafor nordiskfaget og gi dem grunnleggende kunnskaper som forbereder dem på videre studier. Emnet gir på den ene sida en oversikt over nordisk språk og litteratur som akademisk fagfelt, dets plass i samfunnet og forholdet til skolefaget norsk, mens det på den andre sida gir studentene noen kunnskaper og ferdigheter som alle nordiskstudenter må ha.

Læringsutbytte

Studenter som har fullført dette emnet

Kunnskaper

 • har kunnskap om nordisk språk og litteratur sin rolle i samfunnet
 • har forståelse av språk og litteratur som kunnskapsobjekt
 • har kunnskap om historien og den grunnleggende fagterminologien til språk- og litteraturstudier
 • har grunnleggende kunnskap om hva som kjennetegner akademiske tekster

Ferdigheter

 • behersker sentrale fagbegreper og kan bruke disse i egen skriving
 • har grunnleggende ferdigheter i akademisk skriving og kildebruk

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen foregår dels i form av forelesninger, dels i form av gruppe-/seminarundervisning. Gruppe-/seminarundervisningen er mer orientert mot praktiske øvelser. I løpet av semesteret skal hver student besvare ulike oppgaver presentert av faglærerne. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter. Studentene velger selv målform på obligatoriske oppgaver og eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter

Mer om vurdering

Vurderingsform: Flervalgstest (2 timer, ingen hjelpemidler) og hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen skal besvares i løpet av 3 dager og skal ha et omfang på ca. 2000 ord. Tellingsandel henholdsvis 40% (flervalgstest) og 60% (hjemmeeksamen). Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Kursmateriell

Pensumliste for emnet vil være tilgjengelig ved semesterstart. Studentene skal lese et utvalg tekster om faghistorie, språk og litteratur som kunnskapsobjekt og nordiskfagets rolle i samfunnet (herunder skolen).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXFAC0017 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Nordiske språk
 • Nordisk litteratur
 • Nordisk
 • Nordisk litteraturvitenskap
 • Nordisk, særlig norsk språk og litteratur
 • Nordisk språkvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
01.12.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 01.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 28
SL430 Sluppenvegen 14 37
SL425 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering
15.03.2023

Innlevering
17.03.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 07.03.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU