NFUT0401 - Norsk for utlendinger, trinn 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter E
Skriftlig eksamen 2/3 6 timer E

Faglig innhold

Språklige uttrykksformer (idiomatikk) og språklige nyanseringer (pragmatikk) skal vies stor oppmerksomhet på dette nivået. I løpet av kurset skal studentene ha innlevert og fått godkjent minimum fire skriftlige arbeider. En av tekstene kan være et lengre arbeid.

Kursdeltakerne skal også holde en muntlig presentasjon i løpet av kurset. Minst tre tekster skal være i argumenterende sjanger.

Læringsutbytte

I løpet av semesteret skal kursdeltakerne kunne forstå normal tale, inkludert ulike talemålsvarianter, uten vanskeligheter. De skal kunne lese et vidt spekter av autentiske tekster, og i muntlig og skriftlig framstilling skal de kunne beherske ulike stilmønstre.

Etter fullført og bestått trinn 4 skal kandidaten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

KUNNSKAPER:
Kandidaten
- kunnskaper på nivå C1/C2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).
- har kunnskap om norske språkforhold

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan uttrykke seg presist og nyansert både skriftlig og muntlig
- kan forstå normal tale, inkludert ulike talemålsvarianter

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan uttrykke seg presist og nyansert både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning 5-6 t. pr. uke (totalt 60 t) inkl. øvinger i språklaboratorium.

Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.
Godkjenning til eksamen er gyldig i 4 semestre.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte første forelesning)
  • 1 muntlig presentasjon
  • •Minimum 4 godkjente skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Den skriftlige delen av eksamenen er på til sammen 6 timer. Eksamenen tester språkforståelse (for eksempel diktat og luketekst), grammatikk, ordforråd og tekstproduksjon. Ordbok er ikke tillatt under skriftlig eksamen.

Den muntlige eksamenen er på 15-20 minutter. Eksamenskandidaten leser en ukjent tekst som grunnlag for eksaminasjonen og/eller prøves i muntlige ferdigheter gjennom drøfting av pensumrelatert stoff. Ordbok er tillatt når kursdeltakeren leser den ukjente teksten.

Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å ha bestått eksamen. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Forkunnskapskrav

Bestått trinn 3, eller norsk språktest høyere nivå med 450 poeng eller bedre, eller karakter bestått, eller Norskprøven med resultat B2 på alle delene, eller Læreplan i norsk som andrespråk fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre, eller andre tilsvarende og godkjente kurs.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 E 11.12.2017 09:00 D13, bygg 10
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 E
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.