course-details-portlet

NFUT0401 - Norsk for utlendinger, trinn 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter
Hjemmeeksamen 2/3 6 timer

Faglig innhold

Språklige uttrykksformer (idiomatikk) og språklige nyanseringer (pragmatikk) skal vies stor oppmerksomhet på dette nivået.

I løpet av kurset skal studentene ha innlevert og fått godkjent minimum fire skriftlige arbeider. En av tekstene kan være et lengre arbeid.

Kursdeltakerne skal også holde en muntlig presentasjon i løpet av kurset. Minst tre tekster skal være i argumenterende sjanger.

Læringsutbytte

I løpet av semesteret skal kursdeltakerne kunne forstå normal tale, inkludert ulike talemålsvarianter, uten vanskeligheter. De skal kunne lese et vidt spekter av autentiske tekster, og i muntlig og skriftlig framstilling skal de kunne beherske ulike stilmønstre.

Etter fullført og bestått trinn 4 skal kandidaten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

KUNNSKAPER:
Kandidaten
- kunnskaper på nivå C1/C2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).
- har kunnskap om norske språkforhold

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan uttrykke seg presist og nyansert både skriftlig og muntlig
- kan forstå normal tale, inkludert ulike talemålsvarianter

FERDIGHETER:
Kandidaten
- kan uttrykke seg presist og nyansert både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

 

Gruppeundervisning 5 eller 6 t. pr. uke inkludert lytteøvinger, digitalt eller i språklab (totalt 60 timer). Det er obligatorisk oppmøte første forelesning. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Minimum 4 godkjente innleveringer
  • 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte første forelesning)
  • 1 muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Den skriftlige delen av eksamenen er på til sammen 6 timer. Eksamenen tester språkforståelse (for eksempel diktat og luketekst), grammatikk, ordforråd og tekstproduksjon. Ordbok er ikke tillatt under skriftlig eksamen.

Den muntlige eksamenen er på 15-20 minutter. Eksamenskandidaten leser en ukjent tekst som grunnlag for eksaminasjonen og/eller prøves i muntlige ferdigheter gjennom drøfting av pensumrelatert stoff. Ordbok er tillatt når kursdeltakeren leser den ukjente teksten.

Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for å ha bestått eksamen. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk for utlendinger (NFUT)

Forkunnskapskrav

Bestått trinn 3, eller norsk språktest høyere nivå med 450 poeng eller bedre, eller karakter bestått, eller Norskprøven med resultat B2 på alle delene, eller Læreplan i norsk som andrespråk fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre, eller andre tilsvarende og godkjente kurs.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Norsk for internasjonale studenter

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Norsk som andrespråk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering 23.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 2/3

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU