NEVR8010 - Fysiologisk psykologi og kognitiv nevrovitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 1 timer

Faglig innhold

Emnet er ment å styrke studentens kunnskap innen et gitt tema knyttet til det biologiske grunnlaget for atferd og kognisjon. Studentene forventes å sette sammen relevant litteratur og gi en forelesning på temaer fra nevrale mekanismer for søvn, motivasjon, læring og hukommelse, språk, oppmerksomhet, persepsjon og emosjoner. Andre sentrale tema er nevroinformatikk, anvendt statistikk og nettverksmodeller for hjernefunksjon. Andre tema er velkomne, men må godkjennes av emneansvarlig.

Emnet er basert på NEVR3003 og NEVR3004. Studenten anbefales å følge (en del av) forelesningene på disse kursene, men NEVR8010 krever større forståelse.

Det forventes at studenten på muntlig eksamen kan gi en god forelesning over godkjent tema (20-30 minutter), samt svare på spørsmål relatert til forelesningen og nevrovitenskap generelt.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten: 1) kunne gi en up-to-date muntlig presentasjon av et hvilket som helst tema innen nevrovitenskap ved å lese relevant litteratur; 2) kunne foreslå og drøfte vitenskaplige artikler i nevrovitenskap, være kritisk og konstruktiv, samt være i stand til å foreslå alternative eksperimenter; 3) ha nok bred kunnskap i nevrovitenskap til at studenten er i stand til å svare på ikke altfor spesifikke spørsmål i nevrovitenskap uten å behøve å lese i bøker og artikler.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium. Studentene anbefales å følge (et utvalg av) forelesningene i NEVR3003 og NEVR3004.

Forkunnskapskrav

Opptak på ph.d.-programmet i medisin eller Forskerlinjen for medisinstudiet. Kandidater som ennå ikke er tatt opp kan bli akseptert etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Studenten setter opp en egen litteraturliste i samråd med veileder. Bredden i innholdet skal være sammenlignbar med en eller noen få forelesninger fra emnene på masternivå. Litteraturlisten skal inneholde ca. 25 artikler avhengig av omfang, og må godkjennes av emnekoordinator.
Studenten vil bli kontaktet av en administrator med informasjon om innlevering av pensumliste og eksamensdato i etterkant av at oppmeldingsfristen er gått ut.

Det gis fleksibilitet i sammensetning av pensum, gitt at bredden i fagfeltet er ivaretatt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
NEVR3003 4.0 01.09.2007 31.08.2011
NEVR3004 4.0 01.09.2007 31.08.2011
NEVR3030 5.0 31.08.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.