course-details-portlet

NA6021 - Energi og materie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer A

Faglig innhold

Emnet inneholder grunnleggende temaer i fysikk og kjemi relatert til kjerneelementet «Energi og materie» i fellesfaget naturfag i grunnopplæringen. I tillegg legges det vekt på å gjennomgående inkludere naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Emnet vil ta i bruk eksemplariske arbeids- og vurderingsformer i tråd med intensjonen i læreplanverket LK20 og vektlegge strategier for dybdelæring. Faglige tema som inngår er krefter, arbeid og energi, varme og energibevaring, bølgefenomener, løselighet, overflatebehandling og HMS knyttet til bruk av kjemikalier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført kurs kan deltakeren

 • gjøre rede for sammenhengen mellom akselerasjon, krefter og arbeid
 • forklare hvordan energi overføres i form av arbeid eller varme og bruke energibevaringsprinsippet
 • beskrive noen sentrale bølgefenomener
 • forklare og forutsi løseligheten av stoffer i vann og upolare stoffer
 • gjøre rede for kjemiske og fysiske endringer knyttet til overflatebehandling og forklare hvorfor de skjer
 • vite hvordan kjemikalier merkes, behandles og lagres og vurdere substitusjonsplikten knyttet til elevforsøk
 • ha didaktisk kunnskap om prinsipper for læring, vurdering, og varierte og elevaktive undervisningsformer
 • ha oversikt over læreplanverket knyttet til naturfag

Ferdigheter

Etter fullført kurs kan deltakeren

 • arbeide utforskende med problemstillinger i kjente og ukjente kontekster
 • gjøre risikovurderinger, håndtere kjemikalier og gjøre eksperimentelt arbeid på en sikker måte
 • bruke digitale verktøy for registrering og analyse av data
 • utarbeide, bruke og vurdere modeller
 • samarbeide med andre og respondere konstruktivt på andres bidrag
 • utarbeide læringsaktiviteter på bakgrunn av kompetansemål og overordnede verdier og prinsipper i læreplanen

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan deltakeren

 • sette seg inn i nye naturfaglige problemstillinger, innhente relevant informasjon og utøve kildekritikk
 • se sammenheng mellom naturfaglig teori og praksis og hvordan dette kan tilrettelegges for elevenes læring
 • formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

3 obligatoriske samlinger, hver på 3 dager i Trondheim.

På samlingene legges det stor vekt på studentaktivitet, diskusjoner og samarbeid. Studentene arbeider med praktiske og utforskende oppgaver og bruker digitale hjelpemidler for registrering og analyse av data. Emnet har gjennomgående fokus på didaktikk, relevans for undervisningen, læreplananalyse og formativ vurdering. Mellom samlingene arbeider studentene både individuelt og i grupper med både teoretiske og praktiske oppgaver.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er ca. 400 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuelle besvarelser
 • Deltakelse på samlinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Obligatoriske aktiviteter: individuelle besvarelser og deltakelse på samlinger. Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Naturfag 1, 8.-13. trinn (KNAT1-8-13)

Forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LVUT8093 3.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU