course-details-portlet

MV2007 - Medieanalyse og medieestetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Gjennom medieestetiske teorier og etablerte tilnærminger til medieanalyse utforsker dette emnet det estetiske, narrative og politiske potensialet til en rekke populære medieformer i samtidskulturen. I tillegg til å lære om likheter og forskjeller mellom media som estetiske former, og utvikle begreper for å analysere disse, vil studentene gjennomføre et case-studie-orientert prosjekt basert på et selvvalgt medieuttrykk. Dette emnet videreutvikler og anvender de teoretiske og historiske kunnskapene opparbeidet fra MV1101 Mediehistorie og medieteori, og legger i tillegg et solid metodologisk grunnlag for MV2014 Bacheloroppgaven i medievitenskap eller MV2015 Medievitere i praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:

 • Kunnskap om likheter og ulikheter mellom media som estetiske former.
 • Bred kunnskap om en rekke teorier om mediers estetikk.
 • Inngående kunnskap om ulike tilnærminger til estetisk analyse av medier.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • Anvende relevante ord og begreper for å analysere ulike medier som estetiske uttrykk.
 • Evaluere en rekke teoretiske argumenter om medier som estetiske former på en kritisk og selvstendig måte.
 • Utføre et selvstendig case-studie som demonstrerer evne til å samle inn, og oppsummere materiale fra ulike kilder, og drøfte disse opp mot hverandre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Obligatoriske aktiviteter blir opplyst ved semesterstart og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en skriftlig oppgave som vurderes med bokstavkarakter. Omfanget på oppgaven skal være på 5000-6000 ord.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medievitenskap (BMV)

Forkunnskapskrav

MV1100 Introduksjon til medievitenskap, MV1101 Mediehistorie og medieteori.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mediefag og kommunikasjon
 • Medier og kommunikasjon
 • Medievitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
29.11.2023


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100

Innlevering
13.05.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU