course-details-portlet

MUSK4420 - Utøvende jazz 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter D

Faglig innhold

Kurs i hovedinstrument stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Individualundervisningen omfatter instrumentale ferdigheter med vekt på improvisasjon.

Kurs i ensemble omfatter repertoarutvikling, improvisasjonspraksis, ensembleledelse, prøveteknikk og samspill. I løpet av studiet skal studenten få relevant studiopraksis.

Kurs i støtteinstrument trommesett har til hensikt å hjelpe studenten i sitt arbeid med rytmikk og kroppskoordinering. Studenter med trommesett som hovedinstrument har undervisning i støtteinstrument klaver (se MUSK4410).

Kurs i musikkformidling omfatter forberedelse, gjennomføring og evaluering av en turne. Den enkelte student skal levere prosjektrapport ved slutten av studiet.

Kurs i gehørtrening bygger videre på MUSK4410 og skal danne et fundament i grunnutdanningen. Gjennom en musikantisk og utøvende tilnærming til faget, der imitasjonsmetodikk, improvisasjon og rytmikk står sentralt, søker kurset å avspeile musikkens mange uttrykksmidler.

Kurs i teori bygger videre på MUSK4410 og omfatter innføring i ikke-funksjonsharmoniske- og modale systemer, verkanalyse, improvisasjonsanalyse, -teori og teknikk samt komponering og arrangering innenfor emnets omfang. Faget er nært koblet til emnet gehørtrening, og skal i stor grad tjene som en systematisering og bevisstgjøring av det materiale og de prosesser som er i spill i gehørtreningen. Det legges vekt på at studenten primært skal beherske kursets innhold gehørsmessig og musikantisk.

Kurs i komposisjon tar utgangspunkt i den enkeltes musikkgenerative egenskaper gjennom gehørbasert komponering og kollektive ensembleprosesser. Komposisjonene utvikles gjennom analyse og bruk av kompositoriske verktøy. Innføring i ulike aspekter ved musikkteknologi, som enkel kreativ bruk av musikkprogramvare, grunnleggende kjennskap til mikrofoner, lydbearbeiding og opptaksstudio.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • kunnskap om turneplanlegging, repertoarutvikling og de prosesser som ligger bak realiseringen av større konsertprosjekter
 • kunnskap om og behersker hensiktsmessige teknikker for lytting, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader.
 • økt kunnskap om musikalsk intuisjon og forståelse av imitasjonsmetodikkens betydning
 • økt kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt
 • har grunnleggende kunnskap om komponering for gitte ensembler
 • kjenner til hvordan musikkprogramvare kan brukes som hjelpemiddel i arrangering/ komponering og lydfesting-/bearbeiding.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • viser instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere og presentere sine musikalske intensjoner
 • viser kunstnerisk uttrykksevne, og kan forholde seg til publikum i ulike framføringssituasjoner
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i ensembler
 • tar initiativ til å musisere i ensemble, og viser evne til musikalsk kommunikasjon
 • har improvisatoriske ferdigheter
 • har grunnleggende ferdigheter i støtteinstrument
 • er i økt stand til å lære musikk ved lytting og imitasjon
 • kan i økt grad kommunisere i relevante musikalske sammenhenger
 • kan i økt grad analysere musikk auditivt
 • har ferdigheter i komponering for gitte ensembler
 • kan anvende musikkprogramvare som hjelpemiddel i arrangering/ komponering og lydfesting-/bearbeiding.

Læringsformer og aktiviteter

Alle musikere er grunnleggende selvlærte. Intensiv egeninnsats i alle kursområder er avgjørende for å lykkes. Dette gjelder spesielt alt som har med musikalske og instrumentale ferdigheter å gjøre. Minimumskrav for å kunne ta eksamen er 80 % tilstedeværelse i alle kurs.

Obligatoriske aktiviteter

 • Kurs i hovedinstrument
 • Kurs i ensemble
 • Kurs i støtteinstrument
 • Kurs i gehørtrening og rytmikk
 • Kurs i teori
 • Kurs i komposisjon
 • Kurs i musikkformidling

Mer om vurdering

Praktisk eksamen i hovedinstrument ca. 15 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Bestått MUSK4410 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4321 22.5 HØST 2024
MUSP4322 15.0 HØST 2024
MUSP4326 7.5 HØST 2024
MUSP4328 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  52.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU