course-details-portlet

MUSK4410 - Utøvende jazz 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 15 minutter

Faglig innhold

Kurs i hovedinstrument stiller store krav til selvstendig studieinnsats. Individualundervisningen omfatter musikalske og instrumentale ferdigheter med vekt på improvisasjon.

Kurs i ensemble omfatter repertoarutvikling, improvisasjonspraksis, ensembleledelse, prøveteknikk og samspill. I løpet av studiet skal studenten få relevant studiopraksis.

Kurs i fysiologi omfatter helselære, fysiologi, forebygging av belastningsskader og avslappings- og konsentrasjonsøvelser samt oppvarmingsøvelser. Prestasjonsforberedelser omhandles også i emnet.

Kurs i gehørtrening skal danne et fundament i grunnutdanningen. Gjennom en musikantisk og utøvende tilnærming til faget, der imitasjonsmetodikk, improvisasjon og rytmikk står sentralt, søker kurset å avspeile musikkens mange uttrykksmidler.

Kurs i teori omfatter grundig innføring i dur-moll tonalitet ved hjelp av analysesystemene trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring; verkanalyse. I tillegg skal studenten under veiledning komponere og arrangere melodier innenfor emnets omfang. Faget er nært koblet til emnet gehørtrening, og skal i stor grad tjene som en systematisering og bevisstgjøring av det materialet og de prosesser som er i spill i gehørtreningen. Det legges vekt på at studenten primært skal beherske kursets innhold gehørsmessig og musikantisk.

Kurs i komposisjon tar utgangspunkt i den enkeltes musikkgenerative egenskaper gjennom gehørbasert komponering og kollektive ensembleprosesser. Komposisjonene utvikles gjennom analyse og bruk av kompositoriske verktøy. Notasjon av musikken innføres gjennom kurs i notasjonsprogramvare.

Kurs i støtteinstrument klaver har til hensikt å hjelpe studenten i sitt arbeid med gehør, komposisjon og teori. Studenter med klaver som hovedinstrument har undervisning i trommesett.

Kurs i jazzhistorie består av 3 deler som fokuserer på forskjellige perioder i jazzhistorien:

 1. Ca. 1920-1960: New Orleans, Chicago, Swing, Storband, Bebop, Cool.
 2. 1960-1980: Modal, Frijazz, Jazzrock/fusion, ECM, videreføring av tidligere stilarter.
 3. 1980-i dag: Digitalisering av musikk og musikkproduksjon, videreutvikling av tidligere stilarter, World music, annet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hensiktsmessige teknikker for lytting, øving, prestasjonsforberedelse og forebygging av belastningsskader.
 • har kunnskap om musikalsk intuisjon og forståelse av imitasjonsmetodikkens betydning.
 • har kunnskap om organisering av musikalsk materiale generelt og gehørtreningsmateriale spesielt.
 • har grunnleggende kunnskap om komponering for eget ensemble
 • kjenner til hvordan musikkprogramvare kan brukes som hjelpemiddel i arrangering/ komponering
 • har kunnskap om hovedtrekk og kjenner musikkeksempler i den musikalske utviklingen av jazz fra ca 1920 til i dag og kjenner utviklingen av teknologier for lydopptak, musikkproduksjon og musikkdistribusjon.

Ferdigheter

Kandidaten

 • viser instrumentale/vokale ferdigheter til å kunne realisere sine musikalske intensjoner
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i ensembler
 • tar initiativ til å musisere i ensemble, og viser evne til musikalsk kommunikasjon
 • kan improvisere
 • har grunnleggende ferdigheter i å spille piano eller trommer
 • er i stand til å lære musikk ved lytting og imitasjon
 • kan kommunisere i relevante musikalske sammenhenger
 • kan analysere musikk auditivt
 • har grunnleggende ferdigheter i arrangering, komponering og notasjon
 • kan anvende musikkprogramvare til å arrangere/komponere musikk
 • kan identifisere og beskrive karakteristiske musikalske trekk ved forskjellige jazzstilarter og sentrale musikere
 • kan formulere sin kunnskap i verbal form

Læringsformer og aktiviteter

Alle musikere er grunnleggende selvlærte. Intensiv egeninnsats i alle kursområder er avgjørende for å lykkes. Dette gjelder spesielt alt som har med musikalske og instrumentale ferdigheter å gjøre. Minimumskrav for å kunne ta eksamen er 80 % tilstedeværelse i alle kurs.

Kurs i Hovedinstrument: Individualundervisning og gruppeundervisning. Arbeid med instrumenter i opptaksstudio.

Kurs i ensemble: Gruppeundervisning i prosjekter som gis konsentrert i kortere perioder i løpet av studieåret.

Kurs i fysiologi: Individualundervisning, forelesning og grupper.

Kurs i støtteinstrument: Individuelt eller i små grupper.

Kurs i gehørtrening: Gruppeundervisning. Kroppsliggjort musisering gjennom sang, klapping og tramping.

Kurs i teori: Forelesninger og oppgaver i analyse og komponering.

Kurs i komposisjon: Forelesninger i verk- og stilanalyse. Framføringer av studentens egen produksjon danner basis for individuell veiledning.

Kurs i jazzhistorie: Forelesninger og framføring av musikk fra ulike stilepoker.

Obligatoriske aktiviteter

 • Kurs i hovedinstrument
 • Kurs i ensemble
 • Kurs i fysiologi
 • Kurs i gehørtrening
 • Kurs i teori
 • Kurs i komposisjon
 • Kurs i støtteinstrument
 • Kurs i jazzhistorie

Mer om vurdering

Praktisk eksamen i hovedinstrument ca. 15 minutter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende - jazz (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk, jazz.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUSP4311 22.5 HØST 2023
MUSP4312 15.0 HØST 2023
MUSP4314 7.5 HØST 2023
MUSP4316 7.5 HØST 2023
MUSP4318 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Utøvende musikkfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU