course-details-portlet

MT8201 - Videregående metallproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Emnet undervises hvert år.Forelesninger og øvinger i emnet omfatter kjemiske, metallurgiske ogelektriske forhold ved fremstilling av ferrolegeringer og beslektedeprodukter. Grunnleggende termodynamisk analyse ved produksjon avferromangan, metallurgisk grad Si og nye prosesser innen solcelle silisiumproduksjon gjennomgåes. Masse- og energibalanser utføres. Funksjon og drift av reduksjonsovner med gassrensing og energigjenvinning. Prosesser etter reduksjonsovn som raffinering og utstøping, vil bli gjennomgått. Tekniske og økonomiske vurderinger. En laboratorie oppgave som baseres enten på labarbeid ved NTNU eller i industrien. Kandidaten gjør i tillegg en litteraturrapport på et tema relevant for faget.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Redegjøre for de ulike enhetsprosessene i et ferrolegeringsverk. - Forklare grunnleggende termodynamiske- og fase forhold i ovn ved silisium- og mangan legeringsproduksjon. - Gjennomføre en energi- og massebalanse for silisium-og mangan-legerings prosesser. - Gi en oversikt over virkemåte til tilgjenglige raffineringsprosesser for fremstilling av solcellesilisium. -Redegjøre for miljøutfordringer knyttet til legeringsproduksjon og tekniske løsninger for å møte disse utfordringer. - Gjennomføre og utvurdere et laboratorieforsøk knyttet til produksjon av ferrolegering. - Skrive en godt strukturert litteratur rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieoppgave og litteraturrapport. Muntlig eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektrapport

Mer om vurdering

Prosjektrapport er obligatorisk og må bestås.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: T.Rosenqvist, Principles of Exctractive Metallurgy, Tapir forlag 2004,S.Olsen et al.:Production of manganese alloys., SINTEF and Tapir Academic press, 2007. A.Schei et al.: Production of high silicon alloys, Tapir, 1998.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK5051 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU