course-details-portlet

MT3900 - Masteroppgave i kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et selvstendig prosjektarbeid. Dette arbeidet vil normalt kobles mot pågående forskningsaktiviteter ved instituttet. I løpet av fire semester skal studentene lære å jobbe systematisk innen et spesifikt område i tillegg til at de skal kunne tilegne seg detaljert kunnskap gjennom praktisk arbeid og litteraturstudie.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene kunne: - Arbeide analytisk og systematisk med en gitt problemstilling. - Tilegne seg komplimentær kunnskap gjennom vitenskapelig litteratur og andre kilder og kombinere denne kunnskapen med egne resultater. - Mestre implementering av et større selvstendig prosjekt, gjøre egne vurderinger ift nødvendige tiltak under vegs for å oppnå ønskede resultat, og skrive en endelig rapport hvor arbeidet er utførlig beskrevet. - Beskrive, diskutere og vurdere egne resultater og sammenligne disse med lignende arbeider med mål om å gi en vitenskapelig utdyping av oppnådde resultat.

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap skal inngå en avtale om veiledning. Normert veiledningstid for denne masteroppgaven er totalt 50 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver. Eventuell utfyllende informasjon kan finnes på fakultetets og instituttets hjemmesider.

Mer om vurdering

Evaluering er basert på den skriftlige masteroppgaven og muntlig eksamen. For karaktersetting av masteroppgaven gjelder det felles nasjonale retningslinjer og karakterbeskrivelser.

Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem (Inspera Assessment). For informasjon om innleveringsprosessen se Innlevering av bachelor- og masteroppgave - for studenter.

Frist for innlevering er regulert av studieprogrammet, se Masters thesis in natural sciences and informatics. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke om utsatt frist.

Den muntlige eksamen avholdes senest 1 måned etter at masteroppgaven er innlevert og brukes til å evaluere i hvilken grad studenten behersker teorien og arbeidet beskrevet i den skriftlige oppgaven. Den mulige eksamenen består av:

  • Et offentlig muntlig foredrag fra kandidaten om masteroppgaven. Forventet varighet på foredraget er 20-30 minutter og foredraget skal gis på et nivå slik at den kan følges av andre masterstudenter innen kjemi.
  • En muntlig eksaminasjon over masteroppgaven med forventet varighet på 30-60 minutter.

Endelig karakter settes på grunnlag av den skriftlige oppgaven og den muntlige eksamen som beskrevet i sensurveiledningen. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Bestått karakter kan ikke forbedres ved frivillig gjentak. Som ved vanlig eksamen har du adgang til å be om begrunnelse og klage.

Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Chemistry (MSCHEM)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterstudiet er en forutsetning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 4
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Uorganisk kjemi
  • Materialteknologi og elektrokjemi
  • Kjemi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU