course-details-portlet

MRK1001 - Markedsføring - grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å tilføre studentene sentrale basiskompetanse gjennom en bred presentasjon av markedsføring som fagområde, utvikle studentenes forståelse for de tema som presenteres og å utvikle studentenes evne til å anvende kunnskapene på realistiske markedsføringssituasjoner. Det vil også bli lagt vekt på å utvikle en markedsorientert holdning hos studentene. Realisering av disse målene betyr at studentene ved kursets slutt skal kunne gjengi og forklare teorien samt løse praktiske markedsføringsproblemer.

 

Emnets temaer:

 

Kurset er vinklet ut fra et planleggingsperspektiv og målet er å vise hvordan vi kan gå frem når vi skal planlegge en virksomhets markedsføringsaktiviteter og utvikle en strategisk markedsplan for en bedrift:

- Interne og eksterne analyser - fra informasjon til handling

- Utvikling av bedriftens målbilde; visjon, forretningsside, kjerneverdier og styringsmål

- Markedsorientert lederskap

- Segmentering, posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet

- Kjøpsadferd, Kundetilfredshet og verdier (B2C og B2B)

- Bedriftens produktstrategi

- Bedriftens distribusjonsstrategi - veien fram til forbrukeren

- Bedriftens prisstrategi

- Bedriftens salgs-, kommunikasjons-, og digital-markedsføringsstrategi

- Bedriftens relasjonsstrategi

- Økonomiske konsekvenser av markedsføringsbeslutninger

- Samfunnsansvar, etiske og bærekraftig problemstillinger

- Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet

- Nye markedstilbud

- Internasjonal markedsføring

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å kunne forstå en markedsføringsplan etter følgende kriterier;

- Forstå fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

- Forstå hva markedsføring og markedsorientering innebærer.

- Forstå sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen.

- Forstå prinsippene for analyse av markeder.

- Forstå prinsippene bak utvikling av en markedsstrategi med spesielt fokus på distribusjon-, pris-, kommunikasjon-, produkt- og merkevarestrategi.

- Forstå hva som påvirker markedsføringens effektivitet og lønnsomhet.

 

Ferdigheter:

Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer og skal kunne fortolke innholdet i en markedsføringsplan som angir de markedsutfordringer virksomheter står ovenfor. Herunder ligger det å anbefale tiltak som gjør at virksomheten når de målsettinger man har i et marked.

 

Generell kompetanse:

Kjernen i markedsføringsfaget er markedsplanen. Markeder er i kontinuerlig endring og det kreves kontinuerlig analyse av markedssituasjonen for å kunne utvikle en effektiv markedsføringsstrategi. Studenten kan også formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og case

 

Obligatoriske arbeidskrav:

 

Obligatorisk skriftlig innlevering av case (gruppeinnlevering). Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 

Obligatorisk oppgave skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk: Skriftlig innlevering av case (gruppeinnlevering). Den obligatoriske oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Gruppestørelse er 3-6 studenter. Man organiserer selv gruppeinndeling. Casen er en tidligere eksamensoppgave, og er av samme type som man kan forvente a få til eksamen.

 

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Markedsføring, innovasjon og ledelse (359ML)
Økonomi og administrasjon (BØA)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og administrasjon (ØABACHELOR)
Økonomi og ledelse (162AL)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav

Kursmateriell

Obligatorisk:

 

Runar Framnes, Arve Pettersen & Hans Mathias Thjømøe (2018), Markedsføringsledelse, Universitetsforlaget, 9. utgave, ISBN 9788215030364

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA110 6.0 01.01.2005
MA110 6.0 01.01.2005
MRK8001 7.5 01.01.2007
SMF1196 7.5 01.09.2019
SMF1196F 7.5 01.09.2019
AM101108 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bedriftsadministrasjon
  • Strategi og ledelse
  • Organisasjon og ledelse
  • Bedriftsadministrasjon - Internasjonalisering
  • Foretaksøkonomi og administrasjon
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
NTNU Handelshøyskolen

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU