course-details-portlet

MR8503 - Stokastiske metoder anvendt i ikkelineær analyse av marine konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er rettet mot analyse av marine konstruksjoner utsatt for stokastiske belastninger. Det vil bli lagt vekt på anvendelse av metoden på aktuelle eksempler innen marin konstruksjonsteknikk.Emnet tar sikte på å gi en innføring i følgende områder:
- Generell innføring i flerdimensjonale (vektor-) stokastiske prosesser
- Anvendelse på beregning av respons av lineære og ikke-lineære systemer (en og flere frihetsgrader)
- Monte Carlo simulering av en og flerdimensjonale prosesser. Ekvivalent linearisering, pertubasjonsmetoder, Voltera-rekker
- Lastvirkning for dimensjonering mot sammenbrudd og utmatting
- Analyse av målte eller simulerte tidsrekker for lastvirkning (filtrering, valg av modeller, parameter-estimering).

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha kunnskaper i forskningsfronten innen enkelte emner innenfor stokastisk analyse av lastvirkninger av bølge- og vindlaster på marine konstruksjoner og kunne formulere og løse komplekse problemer innenfor dette feltet.

Kunnskap:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha en utdypende forståelse av stokastisk analyse av lineær og ikke-lineær lastvirkning i konstruksjoner utsatt for bølge- og vindlaster – i frekvens- og tidsplan, og herunder kunne vurdere nøyaktigheten av beregningsresultater.

Ferdigheter:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne
- utvikle og bruke programvare for beregning av lineær og ikkelineær
stokastisk responsanalyse og utføre en kritisk tolkning av
resultatene.
- være i stand til å formulere forskningsmål innenfor stokastisk
responsanalyse.
- tilegne kunnskap gjennom litteratursøk og studium av vitenskapelige
artikler.
- kunne utføre fagfelle vurderinger innen emnet.


Generell kompetanse:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha utviklet sin evne til kritisk tenking og kunne utnytte denne evnen til å kvalitetssikre og videreutvikle den underliggende kunnskapen som fins i forskningsartikler samt vurdere hvor forskningsfronten innen emnet, befinner seg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske øvinger. Minimum tre studenter må melde seg for at emnet skal bli undervist. Ved få studenter, kan vurderingsformen bli endret fra skriftlig til muntlig eksamen. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Kursmateriell

Utvalgte deler av:
M.K. Ochi: Applied Probability and Stochastic Processes, John Wiley & Sons, New York, 1990.
J.B. Roberts and P.D. Spanos: Random Vibration and Statistical Linearization, Wiley, Chichester, UK, 1990, T. Moan: Time Domain Analysis of Stochastic Response of Marine Structure, Department of Marine Technology, NTNU, Lecture Notes, December 2006.
A.Næss and T.Moan: Stochastic Dynamics of Marine Structures, Cambridge University Press, 2013
Tidsskriftsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MR8210 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU