course-details-portlet

MR8502 - Konstruksjoners pålitelighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 70/100 1 timer F
Oppgave 30/100

Faglig innhold

Hensikten med emnet er å etablere en metodikk for sannsynlighetsteoretisk modellering og analyse av konstruksjoner oppførsel og sikkerhet. Det vil bli lagt vekt på skip, plattformkonstruksjoner, rør- og flytebroer. Emnet omfatter følgende: Sannsynlighetsteoretisk beskrivelav konstruksjonekomponenters kapasitet mot sprø og duktile brudd samt utmatting. Ulike mål for pålitelighet av enkle konstruksjons-komponenter, inklusive FORM/SORM, integrasjons- og simuleringsmetoder. Systempålitelighet. Bayes' oppdatering av påliteligheten ved bruk av resultater fra prøvebelastning, inspeksjon etc. Dimensjoneringsregler basert på sannsynlighetsteoretiske metoder. Inspeksjonsplanlegging. Probabilistisk risikoanalyse av konstruksjoner.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha kunnskaper i forskningsfronten innen enkelte emner innenfor konstruksjonspålitelighet og kunne formulere og løse komplekse problemer innenfor dette feltet.

Kunnskap:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha en utdypende forståelse av estimering av usikkerheter i laster, lastvirking og styrke på marine konstruksjoner utsatt for bølge- og vindlaster samt utvikling av og bruk av metoder for beregning av konstruksjoners pålitelighet.

Ferdigheter:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne
- utvikle og bruke programvare for beregning av pålitelighet samt
utføre en kritisk tolkning av resultatene; herunder estimere
usikkerheter
- være i stand til å formulere forskningsmål innenfor
pålitelighetsanalyse
- tilegne kunnskap gjennom litteratursøk og studium av vitenskapelige
artikler
- kunne utføre fagfelle vurderinger innen emnet.


Generell kompetanse:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha utviklet sin evne til kritisk tenking og kunne utnytte denne evnen til å kvalitetssikre og videreutvikle den underliggende kunnskapen som fins i forskningsartikler samt vurdere hvor forskningsfronten innen emnets tema, befinner seg.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske regneøvinger. Et mindre prosjektarbeide. Minimum tre studenter må melde seg for at emnet skal bli undervist. Ved få studenter, kan vurderingsformen bli endret fra skriftlig til muntlig eksamen. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

T. Moan: Structural Reliability and Risk Analysis, Lecture Notes, Department of marine structures, NTNU,1996.
R.E. Melchers: Structural Reliability, Ellis Horwood Ltd. New York, 1999.
Tidsskrifts- og konferanseartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MR8209 10.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU