course-details-portlet

MR8303 - Overflatebølgers kinematikk og dynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg deterministisk beskrivelse av tyngdedrevne overflatebølger. Emnets hoveddeler er:
Transiente bølger; Cauchy-Poisson problemet. Trykkforstyrrelse på en strøm. Skipsbølger. Dybde- og strømrefraksjon av bølger. Analogi med geometrisk optikk. Konservering av bølgevirkning. Ikke-lineære bølger på dypt og grunt vann. Ikke-lineære egenskaper ved bølger med liten amplitude. Ikke-lineære bølgeteorier. Brytende bølger.

Læringsutbytte

Ha kunnskap om det teoretiske grunnlaget for og god fysisk forståelse av havbølger som dekkes av de emner som er beskrevet i fagets innhold. Skal ha ferdigheter og generell kompetanse til å kunne gjøre bruk av denne kunnskap og forståelse innen eget forskningsarbeid, og beherske det begrepsapparat og den fagterminologi som benyttes for beskrivelse av havbølger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Obligatoriske aktiviteter

  • 6 øvinger

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)
Marin teknikk (PHMART)

Forkunnskapskrav

Kursmateriell

C.C. Mei: The Applied Dynamics of Ocean Surface Waves, World Scientific, Publishing Co., Singapore, 1989.
Diverse tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIN1582 10.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 9

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU