course-details-portlet

MN8000 - Naturvitenskap i praksis: Metode, Etikk og Formidling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100

Faglig innhold

Målsettingen med kurset er å gi alle ph.d.-kandidater innen naturvitenskap og teknologi trening til å bli fremragende forskere, å forstå rollen vitenskapen har i samfunnet, å utføre og kommunisere sin vitenskap effektivt og etisk. Kurset inkluderer en introduksjon til vitenskapshistorie, prinsipper og utfordringer knyttet til vitenskapelige undersøkelser, sentrale og kontroversielle tema på grenseflaten mellom vitenskap og samfunn, vitenskapelig publisering, formidling gjennom media og god vitenskapelig atferd. Et overordnet mål er å gi ph.d.-kandidatene anledning til å reflektere rundt vitenskapelig praksis, knytte dette til eget arbeid og sette dette i perspektiv til vitenskapelig undersøkelse og hvordan dette har utviklet seg gjennom århundrene.

Læringsutbytte

Gjennom kurset vil kandidatene ha oppnådd følgende:

Kunnskap i
- sentrale tema i vitenskapshistorie
- teori og fundamental metode i vitenskapelig undersøkelse
– muligheter og begrensninger
- sentrale tema i grenseflaten mellom vitenskap og samfunn
- prinsipper om vitenskapelig- og populærformidling
- etiske problemstillinger i vitenskapelig atferd

Ferdigheter i
- utøve vitenskap og testing av vitenskapelige hypoteser på
en formell, systematisk og kritisk måte
- diskutere og presentere rollen til vitenskap i samfunnet
- vitenskapelig formidling
- vitenskapsformidling til allmennheten, interessenter
og sluttbrukere
- utøve vitenskap i henhold til god etisk skikk og standard,
og oppdage tilfeller av vitenskapelig uredelighet.

Kompetanse i
- prinsipper ift vitenskapelig undersøkelser
- god vitenskapelig praksis
- kritisk refleksjon rundt egen og andres vitenskap
- vitenskapelig formidling
- etisk vitenskapelig atferd

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger og seminar. Seminarene vil være interaktive med fokus på involvering av kursdeltakerne og diskusjoner. Tema som god/dårlig forskningspraksis, prinsipper knyttet til vitenskapelige undersøkelser/metode og formidling vil i stor grad bli knyttet imot kursdeltakernes eget forskningsarbeid og etablert praksis. Kurset har også som målsetting å gi kandidatene ferdigheter i å relatere og kommunisere vitenskapen til samfunnet.

Kurset undervises som tre moduler:
1. Vitenskapshistorie og vitenskapsteori
2. Vitenskap og samfunn
3. Kommunikasjon og etikk i vitenskap

Kursmateriell

Kursmateriell vil bli annonsert i god tid før kursoppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI8092 7.5
HFEL8000 3.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Biofysikk
  • Biokjemi
  • Biologi
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Materialteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Fakultet for naturvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU