course-details-portlet

MM8200 - Aluminium teknologi: Ekstrudering og forming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Plastisitetsteoriens grunnligninger og dens anvendelse innen forming av metaller( Slab-metodikk, grenselastløsninger, glidelinjeteori for plan tøyning). Konstitutive ligninger ved varmforming (Zener-Hollomon ligninger, bestemmelse av parametere, prøvemetoder, følsomhet). Formbarhet til tynnveggede plater og profiler (Fastning, anisotropi, tøyningslokalisering, skadeutvikling, skjærbrudd, formbarhetsdiagram). Ekstrudering av aluminiumprofiler; teori og praksis Strekk-bøying og lokal forming; teori og praksis (hydroforming, preging og inkrementell forming) av tynnveggede aluminiumprofiler og plater. Endelig elementmetoder (FEM). Flytanalyse, friksjonsmodellering, verktøy; belastning, variabilitet, optimalisering. Innovasjoner i verdikjeden; fra pressbolt til endelig komponent.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Emnet skal gi kandidaten kunnskap om: Grunnleggende elastisitets- og plastisitetsteori; likevekt, kompatibilitet, konstitutive ligninger/materialmodeller; formingsmekanismer og innflytelsesparametre; analysemetoder; friksjon og modeller for friksjon; termoelastiske effekter; presisjon og dimensjonsnøyaktighet til sluttproduktet; industrielle forhold som påvirker samspillet produkt og formingsprosess; kunnskapsbaserte valg av fornuftige løsninger og parametre; formingsrelatert problematikk innenfor eget valgt emne som fortrinnsvis inngår i den enkeltes PhD.

Ferdigheter:

Kandidaten skal beherske følgende: Anvende grunnleggende plastisitetsteori for å utarbeide analytiske/numeriske løsninger for formingsproblemer innenfor ekstrudering, smiprosesser og/eller forming av tynnveggede profiler og plater; forstå de praktiske aspekter av samspillet mellom verktøy, elasto-plastisk deformasjon og produktegenskaper for (kvalitet) for ulike formeprosesser av aluminium; ha opparbeidet innsikt og ferdigheter i å lage representative modeller (FEM, analytisk) av formeprosesser; å kunne gjøre overslagsberegninger for mer effektiv og riktig vurdering av kritiske forhold knyttet til formeprosesser; å ha nødvendige forutsetninger til (kritisk) å evaluere resultater fra avansert numeriske analyse metoder (FEM), samt å forstå effekter av viktige parametre.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal på generell basis kunne: Skaffe seg tilgang til relevante forskningsresultater /litteratur; styre retning for egen forskning ut fra behov/gap som foreligger; identifisere og systematisk løse forskningsmessige problemstillinger; kommunisere og formidle resultater fra egen og andres forskning gjennom rapportskriving og annen formidling; se sin egen forskning i et videre perspektiv enn det akademiske.

Læringsformer og aktiviteter

  • Halve kurset gies i form av forelesninger og øvinger. Andre halvdel av kursbelastningen er et individuelt semesterprosjekt der studenten velger emne tilknyttet metallplastisietet og formingsprosesser tilknyttet ekstrudering og forming tynnveggede aluminium profiler. Kursinnholdet vil bli tilpasset deltakerne etter behov, basert på deltakernes interesser og PhD-tematikk.
  • Deltakerne vil arbeide med semesterprosjektet gjennom hele perioden, og prosjektet vil bli knyttet til deltakernes PhD-tematikk. Prosjektrapport skal leveres 2 måneder etter siste forelesning/workshop. Rapporten anbefales utformet som en vitenskapelig artikkel og oppfordres til å publiseres i konferanser/tidsskrifter under veiledning av foreleserne. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Semesteroppgaven teller 100 %.
  • Emnet gis kun dersom det er tilstrekkelig antall studenter som har emnet som en del av sin obligatoriske fagplan.

Mer om vurdering

Karakteren 'Bestått' krever at prosjektrapporten leveres 2 måneder etter siste forelesning/workshop og godkjennes.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Mekanikk 1 og 2 eller tilsvarende.

Alle studenter som ønsker å ta emnet må være tatt opp i et PhD-program ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Utvalgte artikler og fagbøker innenfor aluminium og forming.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2009 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
24.11.2023


10:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU