MHL4031 - Lokalt utviklingsarbeid: Metodisk mangfold og praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 1/2
Muntlig eksamen 1/2

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Ikke oppgitt 100/100

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i globale og nasjonale utfordringer og muligheter. Det legger opp til dialoger om hvordan disse preger og bør prege lokalt utviklingsarbeid i Norge og i andre land. I emnet presenters ulike metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid samt et knippe av teorier og analyseverktøy som er egnet til kontekstuelle analyser av , verdier og kunnskapssyn i lokale settinger. Med denne bakgrunnen velger studentene et nyskapende prosjekt i Norge eller i et annet land som de ønsker å studere. Arbeidet med prosjektet varer hele semesteret og munner ut i en prosjektoppgave. Gjennom egen og delt erfaring, gir emnet bred kunnskap om et mangfold av gode metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid.
Internasjonale og nasjonale rammebetingelser og utfordringer

Målet om en bærekraftig utvikling og dets konsekvenser for lokalt utviklingsarbeid

Empowerment, utvikling nedenfra og selvhjelpsgrupper

Maktformer i moderne samfunn

Prosjektanalyse, evaluering og helsekonsekvensutredning
Dialog, samhandling og helsekommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om et mangfold av metoder og praksiser i lokalt utviklingsarbeid, både Norge og i andre land.

Studentene har grunnleggende kunnskap om hvordan internasjonale og nasjonale forhold påvirker lokalsamfunn, og om de globale utfordringene som verden står overfor.
Studentene har tilegnet seg teorier og analyseverktøy som kan brukes til å analysere prosjekter og metoder for utviklingsarbeid med hensyn til hvilke perspektiver, verdigrunnlag og kunnskapssyn de bygger på. Ferdigheter
Studentene kan analysere og forholde seg kritisk til hva som er et godt lokalt utviklingsarbeid og hva som kan utgjøre utfordringer og hindringer for vellykkede prosjekter.Generell kompetanse

Studenten har videreutviklet sitt engasjement og sine personlige vurderinger av hva som er godt lokalt utviklingsarbeid.
Studenten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor helsefremmende lokalsamfunnsarbeid basert på egne erfaringer med og kunnskap om lokalt

Læringsformer og aktiviteter

Annet

Utfyllende informasjon:

Forelesninger, gruppearbeid, deltagerstyrte seminarer, basisgruppearbeid, nettbasert veiledning, individuell pensumlesning. Ekskursjon til et prosjekt i Norge eller utlandet etter studentenes eget valg i forbindelse med semesteroppgaven (eksamensoppgaven). For studenter som ønsker det, vil det bli tilrettelagt for et 2 - 4 ukers besøk ved Manavodaya-instituttet i India.

Obligatoriske arbeidskrav:

Det er obligatorisk frammøte på samlingene. Fravær utover 20 % per emne kan eventuelt kompenseres på annen måte, etter nærmere avtale med emneansvarlig

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Innen utgangen av påfølgende semester. Avtales nærmere med emneansvarlig.

Vurderingsformer:

 
Gruppebasert skriftlig hjemmeeksamen som består av prosjektanalyse/evaluering som studentene har arbeidet med gjennom hele semesteret (50%)Gruppebasert muntlig presentasjon (50%)Både skriftlig og muntlig del må være vurdert til bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC)

Kursmateriell

Pensum vil være klart i løpet av høsten 2015.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Gruppeeksamen 1/2

Innlevering
01.09.2016

Høst UTS Muntlig eksamen 1/2 21.10.2016
Vår ORD Gruppeeksamen 1/2
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2

Vurderingsordning: Hjemme-, skriftlig- og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Ikke oppgitt 100/100
Vår ORD Ikke oppgitt 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.