MGLU4107 - Naturfag 3 (1-7) Vann og klima, lokale og globale utfordringer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette emnet skal gi en dypere forståelse av hvordan naturen fungerer – fra omsorg til kunnskap – og hvilke konsekvenser menneskelig aktivitet kan ha i naturen med vekt på temaområdene vann – og klimaproblematikk og
sammenhenger mellom disse. Emnet skal også bidra til å bygge opp
kompetanse i å formidle og kommunisere komplekse og omfattende problemstillinger til elever på barnetrinnet.

De faglige emnene knytter seg vesentlig til kjemi og fysikk, men også
biologi, og hvordan disse disiplinene kan gi forståelse for temaet både
faglig og didaktisk og inkorporeres i naturfagundervisningen på trinn 1 – 7.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• Har avansert kunnskap om vannets betydning for livsprosesser og
forming av naturen
• Har inngående kjennskap til vann som ressurs og resipient for
menneskelig aktivitet lokalt og globalt
• Har avansert kunnskap om den globale klimaproblematikken og hvilke
følger klimaendringen vil ha for naturen og samfunnet
Ferdigheter
Kandidaten
• Kan sette seg inn i informasjon fra ulike kilder, forholde seg kritisk til og anvende informasjonen til å strukturere og formulere faglige resonnementer
• Kan analysere eksiterende teorier og fortolkninger og arbeide selvstendig med problemløsning innenfor vann – og klimaproblematikk
• Kan planlegge, gjennomføre og drøfte undervisningsopplegg innenfor
vann – og klimaproblematikk for trinn 1 – 7
Generell kompetanse
Kandidaten
• Kan analysere og vurdere relevante fag ‐, yrkes – og forskningsetiske
problemstillinger knyttet til undervisning om vann og klima i skolen og ta kritisk stilling til disse
• Kan kommunisere om faglig problemstillinger, analyser og konklusjoner
innenfor vann – og klimaproblematikken med både forskere, lærere og
elever
• Kan bidra til nytenkning og videreutvikle undervisningsopplegg knyttet til vann‐ og klimaproblematikk

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med
oppgaver (individuelt og i gruppe), laboratoriearbeid, ekskursjoner,
diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Kostnader på inntil 500 kroner må påregnes ved ekskursjoner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1‐7 med studieretning master i naturfag. Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1‐7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i naturfag. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet.
Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1‐7 med
studieretning master i naturfag, master i spesialpedagogikk eller
master i profesjonspedagogikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU
Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan
vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.