course-details-portlet

MGLU4107 - Filosofi som fag og praksis (1-7)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

I emnet benyttes historisk og praktisk tilnærming til utforskning av sekulær og religiøs filosofi og etikk, og filosofi- og etikkdidaktisk forskning og teori. Ulike religioners og sekulære livssyns etiske tenkemåter, etikkdidaktikk, filosofisk samtale, dømmekraft og utvikling av kritisk tenkning inngår som obligatoriske tema. I emnets fagdidaktiske del øves analytisk evne og praktisk kyndighet i å drøfte etiske og filosofiske spørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om utvalgte tema innfor filosofi og etikk
 • har avansert kunnskap i filosofi og filosofididaktikk, etikk og etikkdidaktikk
 • har inngående kunnskap om hvordan KRLE-opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har inngående kunnskap om progresjon i KRLE-undervisning og elevers læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammenligne og reflektere analytisk over forholdet mellom religiøse og sekulære teorier innenfor etikk og filosofi
 • kan sammenligne og reflektere analytisk over forholdet mellom utvalgte filosofiske tema og mellom utvalgte etiske tenkemåter
 • kan anvende kunnskap om filosofi og etikk, filosofi- og etikkdidaktikk i planlegging gjennomføring og analyse av undervisning
 • kan lage og analysere KRLE-relevant undervisningsmateriell med utgangspunkt i filosofi- og etikkdidaktikk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning knyttet til etikk- og filosofiundervisning, og kan anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i KRLE-faget som fremmer elevens filosofiske og etiske tenkemåter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg i KRLE
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse -
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjoner kan foregå utenom vanlig undervisningstid. Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:

Deltagelse i og ledelse av filosofiske samtaler i undervisningen. Muntlige og skriftlige arbeidskrav, inklusive respons på medstudenters arbeid. Detaljerte krav og innleveringsfrister blir kunngjort ved semesterstart.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

VURDERING:

Individuell hjemmeeksamen, 7 dager. Karakterskala: A-F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU