MGLU3506 - Naturfag 1 (5-10) emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Naturfag 1 (5-10) emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, kjemi, fysikk, geologi og matematikk.

Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for 5.–10. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfaget og som legger til rette for videre faglig utvikling. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere, argumentere og kommunisere resultater. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 emne 1 og Naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har kunnskap om begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellom- og ungdomstrinnet
• har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i naturfag
• har kunnskap om utforskende arbeidsmåter i naturfag
• har kunnskap om bruk av varierte læringsarenaer
• har kunnskap om kroppens organsystemer
• har kunnskap om fysiologiske trekk, likheter og ulikheter, hos et utvalg av organismer fra dyreriket
• har kunnskap om organismers livssyklus
• har kunnskap om pubertet, seksualitet og sammenhengen mellom helse og livsstil
• har kunnskap om livsprosesser i planter, mennesker og andre dyr og hvordan bølger, lyd og lys påvirker disse
• har kunnskap om oppbygging av celler og livsprosesser i celler
• har kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling, med fokus på lokale og globale miljøutfordringer
• har kunnskap om økosystemer og arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
• har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda, med fokus på kvartærgeologi

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter
• kan planlegge, gjennomføre og integrere alle grunnleggende ferdigheter i egen naturfagundervisning
• kan introdusere naturfag for elever på mellom- og ungdomstrinnet slik at elevene utvikler forståelse for naturfaglige systemer, sammenhenger og fagets betydning i samfunnet
• kan diskutere og argumentere for progresjon i læring i naturfag
• kan drive tverrfaglig undervisning inne og ute
• kan gjennomføre aktiviteter og målinger, i biologi, inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
• kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
• har innsikt i hvordan etikk, verdier og holdninger kan påvirke naturfagundervisningen
• har kompetanse om informasjonssøk og kildevurdering i naturfag

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Kostnader på inntil 2000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og feltaktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU2506 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.