course-details-portlet

MGLU1513 - Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Pedagogikk og elevkunnskap skal gi studenten forståelse for lærerens og skolens rolle i samfunnet. Sentralt i pedagogikk og elevkunnskap1 er kunnskap og kompetanse om lærerens tilrettelegging for læring og planlegging av undervisning. I pedagogikk og elevkunnskap 1 skal studentene skaffe seg kunnskap om elevene på 5.-10. trinns læring og utvikling. De skal utvikle ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning ut fra forskningsbasert kunnskap om blant annet klasseledelse, motivasjon, didaktikk og vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har brei kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp, herunder varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
- har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan bidra til læring og utvikling hos elevene
- har brei kunnskap om hvordan kompetanse i samhandling kan bidra til læring for elevene
- har brei kunnskap om motivasjon og hvordan denne kan fremmes
- har kunnskap om ulike perspektiver på læringsmiljø, læring, klasseledelse og ledelse for læring, og har innsikt i ulike metodiske innfallsvinkler til forskningsbasert kunnskap knyttet til dette
- har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske læringsprosesser kan bidra tillæring
- har kunnskap om ulike metoder for observasjon og intervju

Ferdigheter

Kandidaten

- kan anvende fagbegrep, begrunne og reflektere over didaktiske valg
- kan reflektere over og lede elevene i deres læring og utvikling
- kan reflektere over og utvikle konstruktive og inkluderende miljø for læring
- kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
- kan lese og forstå vitenskapelige artikler
- kan planlegge og gjennomføre observasjon i praksisfeltet

Generell kompetanse

Kandidaten
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk.

Læringsformer og aktiviteter

I pedagogikk og elevkunnskap legges det vekt på prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet og variasjon i arbeidsmåter. Mye av arbeidet foregår som gruppearbeid med støtte av digitale verktøy i læringsprosessen. Det vil hele veien bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutvikling og -utøvelse.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

- 2 gruppeoppgaver
- 1 individuell oppgave
- Oppmøte på 3 av 4 økter med forberedelse og etterarbeid til praksis.
- Deltakelse på skriveseminar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 med vekt på realfag (LTGLU5-10R)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med matematikk (LTGLU5-10M)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn med norsk (LTGLU5-10N)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1112 7.5 01.09.2019
LGU51001 7.5 01.09.2019
LGU11010 7.5 01.09.2019
MGLU1512 7.5 01.09.2019
MGLU1113 7.5 01.09.2019
LGU51012 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU