course-details-portlet

MGLU1513 - Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Faget Pedagogikk og elevkunnskap 1 skal gi studenten innsikt i lærerens rolle for elevenes læring. Sentralt i faget er kompetanse om lærerens tilrettelegging for læring og planlegging av undervisning. Gjennom aktiv deltakelse i undervisningen skal studentene utvikle didaktisk kompetanse med blikk for elevenes læring og motivasjon. Kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning blir her vesentlig. Studentene skal opparbeide seg forskningsbasert kunnskap om blant annet klasseledelse, motivasjon, estetikk, vurdering for læring, og observasjon som metode. I arbeidet med disse tematikkene vektlegges en tydelig kobling til praksisfeltet, og det tilrettelegges for diskusjon knyttet til å koble teori og praksis.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Studenten

 • har brei kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp, herunder varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter kan bidra til læring og utvikling hos elevene
 • har brei kunnskap om hvordan kompetanse i samhandling kan bidra til læring for elevene
 • har brei kunnskap om motivasjon og hvordan denne kan fremmes
 • har kunnskap om ulike perspektiver på læringsmiljø, læring, klasseledelse og ledelse for læring, og har innsikt i ulike metodiske innfallsvinkler til forskningsbasert kunnskap knyttet til dette
 • har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske læringsprosesser kan bidra til læring
 • har kunnskap om ulike metoder for observasjon
 • har kunnskap om betydningen av gode relasjoner med elevene

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende fagbegrep, begrunne og reflektere over didaktiske valg
 • kan reflektere over ledelse av elevenes læring og utvikling
 • kan reflektere over hvordan utvikle konstruktive og inkluderende miljø for læring
 • kan samarbeide om planlegging og vurdering av undervisning og læring
 • kan lese og forstå vitenskapelige artikler
 • kan planlegge for observasjon i praksisfeltet

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk.

Læringsformer og aktiviteter

I emnet legges det vekt på prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet og variasjon i arbeidsmåter. Mye av arbeidet foregår som gruppearbeid med støtte av digitale verktøy i læringsprosessen. Det vil hele veien bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutvikling og profesjonsutøvelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 gruppeoppgaver
 • 1 individuell oppgave
 • 75% obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1112 7.5 HØST 2019
LGU51001 7.5 HØST 2019
LGU11010 7.5 HØST 2019
MGLU1512 7.5 HØST 2019
MGLU1113 7.5 HØST 2019
LGU51012 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU