MGE4021 - Sosial aldring og eldrepolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Demografi og befolkningsutvikling

Aldring i et globalt perspektiv

Teorier om sosial aldring

Livsløp og rolleoverganger, den tredje og den fjerde alderen

Familie og pårørendes rolle

Eldres levekår

Holdninger og eldrebilder, alderisme

Eldre som ressurs

Arbeid, pensjonering og pensjoneringsatferd

Alderspensjon og pensjonsreform

Helse- og omsorgstilbud til eldre

Aktuell velferdsteknologi

Hovedelementer i eldrepolitikken

Administrasjon og ledelse i eldrefeltet

Innovasjon

Viktige forskningmetoder innen feltet sosial aldring

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten    
kan anvende kunnskap om hovedtrekkene ved eldres levekår i dagens norske samfunn  
kan drøfte kunnskap om eldres rolle i arbeidslivet, pensjoneringsønsker og pensjonsrettigheter    
kan drøfte kunnskap om de viktigste områdene der eldre utgjør en ressurs i samfunns- og familieliv   
kan anvende og drøfte kunnskap om oppbygning, finansiering og funksjonsmåte til de viktigste velferdstilbudene som eldre bruker

Ferdigheter:
Studenten    
kan anvende de viktigste teoriene om sosial aldring i egen yrkesutøvelse og drøfte de sentrale begrepene i livsløpsforskningen    
kan anvende kunnskaper om demografiske forhold i aldrende samfunn nasjonalt og internasjonalt, og drøfte hvordan disse setter nye rammer for livsløp og familieliv og utfordrer samfunnets ressursbruk    
kan forstå og anvende kunnskap om ledelsesspørsmål og administrative utfordringer av særlig betydning for arbeid med og for eldre
Generell kompetanse:
Studentenkan bidra aktivt i drøftingen av de viktigste mål og virkemidler i dagens eldrepolitikk

Læringsformer og aktiviteter

Essay|Forelesninger|Gruppearbeid|Nettstøttet læring|Samling(er)/seminar(er)|Veiledning

 

Utfyllende informasjon:

 MGE4021 (Emne 3) inneholder to fellessamlinger a fire dager på Gjøvik. Disse samlingene benyttes for en stor del til ressursforelesninger knyttet til temaer i MGE4021 (Emne 3), og studentene får utdelt studieoppgaver knyttet til disse (se Obligatoriske arbeidskrav). Studiet skal vektlegge studentenes kliniske kompetanse. Et ledd i dette er å legge til rette for presentasjoner fra enkeltstudenter på disse plenumssamlingene, i samarbeid med studentgruppen i plenum.  Det er lagt opp til at deler av lærestoffet tilegnes ved den enkeltes gjennomgang av pensum, individuelt eller som aktiv deltaker i sin basisgruppe.Gruppeinndelingen fra MGE4011 (Emne 2) videreføres.Det vil bli gitt veiledning underveis på essay.

 

Obligatoriske arbeidskrav:

Hver studentgruppe jobber med studieoppgaver knyttet til hovedtemaene i forelesningen (se Pedagogiske metode)

Deltakelse i veiledning på essay

Obligatoriske aktiviteter

  • OBL

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

 

Nytt essay legges fram for vurdering etter avtale med emneansvarlig

 

Vurderingsformer:

Studenten skriver et essay på 4000 ord knyttet til ett av temaene i MGE4021 (Emne 3). Problemstilling avklares i samsvar med veileder.

Vurderingskriteriene er:     Problemstilling, mål og hensikt er klart presentert

 

Studenten har funnet fram til og brukt faglitteratur på en relevant måte

Faglig forståelse

Språklig klar framstilling    

Logisk oppbygging    

Etiske refleksjoner    

Oppsummering/ konklusjon har god dekning i teksten

Essayet føyes til mappen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Gerontologi (MGERONT)

Kursmateriell

Frønes, I., K. Heggen og J. O. Myklebust (red) (1997) Livsløp. Oppvekst, generasjon og sosial endring. Oslo: Universitetsforlaget:
Elder, G. H. og Shanahan, M.J. (1997). Oppvekst, sosial endring og handlingsevne. Et livsløpsperspektiv (19-45) (27 sider)
Frønes, I., Heggen K. og Myklebust, J. O. (1997). Livsløpanalyse - begreper og forståelsesformer (9-17) (9 sider)
Hagestad, G. O. (1997). Første etappe: Historiske endringer i barns familiemønstre (47-57) (11 sider)
Hatland, A, S. Kuhnle og T. I Romøren (red) (2011). Den norske velferdsstaten (4.utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk
Hatland, A. Trygd og arbeid
 (102-147) (46 sider)
Romøren, T. I. Spesialisthelsetjenesten: Sykehus og psykisk helsevern (169 - 198) (30 sider)
Romøren, T. I. Helse- og omsorgstjenestene i kommunene (199 - 226) (28 sider)

Johnson, M. L. (ED) (2005). The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press
Bengtson, V.L., Elder, G. H. og Putney, N. The Lifecourse Perspective on Ageing: Linked Lives, Timing, and History. (493-501) (9 sider)
Estes, C. L. Women, ageing, and inequality: A feminist perspective. (552-559) (8 sider)
Johnson, M.L. The Social Construction of Old Age as a Problem. (563-571) (9 sider)
Phillipson, C. The Political Economy of Old Age. (502-509) (8 sider)
Mørk, E. (red.) (2011) Seniorer i Norge 2010. Statistiske analyser 120. Oslo: SSB:

Andreassen, K.K. Befolkningens størrelse og aldersfordeling (9-16) (8 sider)

Berglund, F. og Kleven, Ø. Politisk deltakelse blant seniorer. Engasjerte borgere med svak representasjon (65-75) (11 sider) 

Epland, J. og Mørk, E. Seniorenes økonomi stadig bedre (17-32) (16 sider)

Henriksen, K. og Mørk, E. Seniorer blant innvandrerne (143-165) (23 sider).

Normann, T.M. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet (s.167-188) (22 sider)

Sæther, J.-P. Boforhold og nærmiljø (33-44) (12 sider)

Vaage, O.F. Tidsbruk og fritidsaktiviteter (45-63) (19 sider)

Settersten, R. A. og J. L. Angel (red) (2011). Handbook of the sociology of ageing. New York: Springer:
Bengtson, V. L. Gerontology with a ¿J¿: Personal Reflections on Theory-Building in the Sociology of Aging. (619-626) (8 sider)
Hagestad, G:O Studying Age Across Borders. (651-654) (4 sider)
Higo, M. & Williamson, J. B. Global Aging. (117-129) (13 sider)
_________________________________________________Brevik, I. (2010) De nye hjemmetjenestene - langt mer enn eldreomsorg
. NIBR rapport 2010-2. Sammendrag (s. 13-18) (6 sider)Gautun, H. & Hermansen, Å. (2011) Eldreomsorg under press. Kommunenes helse- og omsorgstilbud til eldre.
Fafo rapport 2011:12. Sammendrag (s. 7-13) (7 sider)Herlofson, K. og G. Hagestad (2011). Challenges in moving from macro to micro: Population and family structures in ageing societies.
Demographic research, 25:337-370 (34 sider)Hyde, M. and P. Higgs (2004). The Shifting Sands of Time. Results from the English longitudinal Study of Ageing on Multiple Transitions in Later Life.
Ageing International, Vol.29, No 4, 317-332 (16 sider)Ingebretsen, R. (2010) Omsorg for eldre innvandrere. Samlede prosjekterfaringer. Sammendrag, innledning og del I
(7-26) og del III
(47 sider). NOVA rapport
nr.15/2010. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.Iversen, T:N.; L. Larsen og P:E:Solem (2009) A conseptual analysis of ageism.
Nordic Psychology 61 (3):4-22 (19 sider)NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
. Kap.2: Perspektiv og sammendrag (
9 sider), kap.3: Omsorgsmyter og framtidstema
(12 sider), kap.4: Innovasjon og omsorg
(17 sider), kap.7: Ny teknologistøtte
(31 sider)Oeppen, J. & J:W:Vaupel (2002). Broken limits to Life Expectancy.
Science, Vol.296,10 May, 1029-1031 (3 sider)Phillipson, C. (2011) Extending Working Life and Re-defining retirement: Problems and Challenges for Social Policy.
I Ennals, R. & R:H:Salomon (red) Older workers in a Sustainable Society.
Peter Lang  Internationaler Verlag der Wissenchaften (11 sider)Romøren, T.I. (2006). Ledere i pleie- og omsorgstjenesten: Kompetanse, yrkeskarriere og lokal tilhørighet.
I Aldring og livsløp, 23 (2): 8-15 (8 sider)Tornstam, L. (2010) Åldrandets socialpsykologi.

Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. 8.utg. Kap 3 (27 sider), kap. 5 (116 sider).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Essay

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
28.11.2016

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.